อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก


"อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"


ประวัติการศึกษา       

 • ระดับปริญญาตรี        ศิลปศาสตร์บัณฑิต (ศศ.บ.)  สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ
 • มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
 • ระดับปริญญาโท        การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.)  สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ
 • มหาวิทยาลัยนเรศวร
 • ระดับปริญญาเอก       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  สาขาวิชาภาษาศาสตร์ (การสอน
 • (กำลังศึกษาอยู่)         ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ)
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


  • ผลงานวิจัย
 •    2547         การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพัฒนาทักษะการแต่งประโยค ใช้ Verb to be และ Verb to have ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
     2548         การแก้ปัญหาการจำประโยคภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
     2549         การแก้ปัญหาการจำคำศัพท์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในหลักสูตร Mini     English Program
     2550         การแก้ปัญหาการคุยกันในชั้นเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2 โดยใช้แบบบันทึกพฤติกรรมและแผนภูมิการเสริมแรง
  2551         เจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสาธิต    มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     2552         ความพึงพอใจของนักเรียนหลักสูตร Mini English Program ที่มีต่อการเรียน วิชาภาษาอังกฤษกับชาวต่างประเทศ
     2553         เจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม) ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
     2554         การศึกษาการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำในภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (ประถม)
     2555         การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาการพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำในภาษาอังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำในภาษาอังกฤษ 
     2556         เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ ชาวต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร
     2557         การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  
     2558         ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  สวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
     2560         พฤติกรรมการอ่านตำราภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
     2561         การจัดการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมเป็นฐานเพื่อเสริมสร้างความคิดเชิงมโนทัศน์เรื่องสัทศาสตร์ของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

การนำเสนองานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ

ระดับชาติ

1.  งานวิจัย “การศึกษาปัญหาและความต้องการในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของอาจารย์

     และเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 7

     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  ระหว่างวันที่ 30 - 31 มีนาคม 2558

2.  งานวิจัย “ทัศนคติต่อวิชาชีพครูของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ : กรณี ศึกษามหาวิทยาลัย

     ราชภัฏสวนสุนันทาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ

              มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

              ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  ระหว่างวันที่ 3 - 4 กันยายน 2558

3.  งานวิจัย “การศึกษาลักษณะการเรียนรู้และกลวิธีการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษา

     สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา” ในการประชุมวิชาการและ

     เสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 7 “ยกระดับงานวิจัย เพื่อก้าวสู่

     มหาวิทยาลัยระดับโลก”

     ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม 2559

4.  งานวิจัย “การใช้คำปนในนิตยสารวัยรุ่น” ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5

    “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

     ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  ระหว่างวันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2559

5.  งานวิจัย “พฤติกรรมการอ่านตำราภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย

     ราชภัฏสวนสุนันทา” ในการประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6

     “การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

     ณ โรงแรมเดอะรอยัลริเวอร์  ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2560

 

ระดับนานาชาติ

1. งานวิจัย “ปัจจัยที่มีผลต่อการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ เมืองไฟร์บรัวก์ ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี  ระหว่างวันที่ 2 - 5 ธันวาคม 2557

2. งานวิจัย “เจตคติและความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษกับอาจารย์ ชาวต่างประเทศของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตกรุงเทพมหานคร”ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 26 - 27 พฤษภาคม 2559

3. งานวิจัย “การพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษา อังกฤษของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้ชุดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการออกเสียงพยัญชนะท้ายคำภาษาอังกฤษ” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก สหพันธรัฐรัสเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 6 กันยายน 2559 

4. งานวิจัย “เจตคติที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา”  ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ เมืองปราก ประเทศสาธารณรัฐเช็ก  ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤศจิกายน 2559

5. งานวิจัย “RBL กับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียน” ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  ณ กรุงเบอร์ลิน ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 23 - 25 ตุลาคม 2560