อาจารย์ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์


"สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา"


การศึกษา

  • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549
  • ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, 2544

การฝึกอบรมพิเศษ

Professional and Continuing Education Programme, Massey University, New Zealand, 2012


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก, 2558


ประสบการณ์การทำงานด้านการศึกษา

  • หัวหน้าสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา,  2556
  • อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2552 – ปัจจุบัน
  • อาจารย์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2550 - 2552

งานวิจัยและการนำเสนองานวิจัย

Research Article and Presentation on "Enhancing Thai Undergraduates’ Ability on Scholarly English Presentation: Miller's Model-based Instruction", Thassanant Unnanantn, 2017 (Academic Fora) Seoul, South Korea, 2016 (Journal of Advances in Humanities and Social Sciences 2017, 3(2): 82-94)

Research Article on "The Effects of Online Homework on First Year Pre-Service Science Teachers; Learning Achievements of Introductory Organic Chemistry", Jadsada Ratniyom, Suttipong Boonphadung and Thassanant Unnanantn, 2016 (International Journal of Environmental and Science Education, VOL. 11, NO.15. 2016: 8088-8099)

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการสอนของมิลเลอร์สำหรับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, 2558

Research Article and Presentation on The Attitudes of Pre-service Teachers Towards Analytical Thinking Development Based on Miller's Model, Thassanant Unnanantn & Suttipong Boonphadung, Barcelona, Spain, 2015

Research Article and Presentation on "Miller’s Model for Developing Critical Thinking Skill of Pre-Service Teachers at Suan Sunandha Rajabhat University", Suttipong Boonphadung & Thassanant Unnanantn, Barcelona, Spain, 2015

การพัฒนาการพัฒนาทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยใช้แนวคิดของมิลเลอร์, ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สกว., สุทธิพงศ์ บุญผดุง, ธรรศนันต์ อุนนะนันทน์ และ พิณทิพา สืบแสง, 2556

การบรรยายและบริการวิชาการ

วิทยากรโครงการการประเมินการเรียนรู้เชิงประสบการณ์เพื่อการพัฒนา, โรงเรียนวัดปากบึง, กรุงเทพฯ, 2561

วิทยากรโครงการหลักการวัดและประเมินผลการเรียนรู้เชิงประสบการณ์, โรงเรียนวัดปากบึง, กรุงเทพฯ, 2560

วิทยากรโครงการการเสริมความรู้ด้านการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้, โรงเรียนวัดปากบึง, กรุงเทพฯ, 2559

วิทยากรโครงการการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์, กรุงเทพฯ 2558

วิทยากรโครงการการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์, กรุงเทพฯ 2558

วิทยากรโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนสำหรับครู, โรงเรียนวัดทิพพาวาส, กรุงเทพฯ, 2557

วิทยากรโครงการการพัฒนาสมรรถนะการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์, กรุงเทพฯ, 2557

วิทยากรโครงการการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์, กรุงเทพฯ, 2557

วิทยากรโครงการการพัฒนาความรู้และทักษะการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนไทรน้อย, นนทบุรี, 2557

วิทยากรโครงการอบรมวิจัยชั้นเรียน, โรงเรียนบ้านเจียรดับ, กรุงเทพฯ, 2557

วิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการออกข้อสอบตามตัวชี้วัดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระดับประถมและมัธยมศึกษา (วิชาภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา, กรุงเทพฯ, 2557

วิทยากรโครงการการพัฒนาสมรรถนะการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนของครูสังกัดกรุงเทพมหานคร, โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสรณ์, กรุงเทพฯ, 2556