ผศ. ดร. วิภาดา ประสารทรัพย์


ประวัติการศึกษา
กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม
กศ.ม.(การสอนภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
D.Ed. (TESOL Policy) The University of Melbourne, Australia


งานวิจัย
วิภาดา ประสารทรัพย์. (2555). การสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษในรูปชุดการอ่านนอกเวลาที่มีบริบทสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา.

วิภาดา ประสารทรัพย์. (2555). การใช้แผนภูมิความหมายควบคู่กับการบันทึกศัพท์อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักศึกษาแขนงวิชาภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา.

วิภาดา ประสารทรัพย์. (2560). การพัฒนารูปแบบการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษแบบสื่อสารกับนักศึกษาครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา. กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา.

เอกสารประกอบการสอนและตำรา
วิภาดา ประสารทรัพย์. (2556). การประเมินและพัฒนานวัตกรรมการสอนภาษาอังกฤษ กรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา.

วิภาดา ประสารทรัพย์. (2560). การออกแบบทดสอบตามกรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา.

วิภาดา ประสารทรัพย์. (2560). การออกแบบทดสอบตามกรุงเทพฯ: คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลับราชภัฏสวนสุนันทา.

Prasansaph, W. (2014). Reading and Writing English for General Purposes. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University.

บทความและผลงานนำเสนอ
Prasansaph, W. (2015). Teacher-assisted Reading, Peer-assisted Reading VS Self-reading in Thai Primary Children. In Journal of Teaching and Education. ISSN:2156-6266, UniversityPublications.net, 04(01):127-132.

Prasansaph, W. (2015). Study on the Integration of Semantic Mapping and Systematic Vocabulary Recording in Improving Critical English Reading Ability. In The Sixth IASTEM International Conference. ISBN:978-93-85832-50-5

Prasansaph, W. (2016). Development of Communicative Grammar teaching Model in Teaching Pre-service English-major Teachers. In 2016 ICBTS International Academic Research Conference Proceedings. In The ICBTS International Conference. ISBN 978-616-413-233-7

Prasansaph, W. (2017). Peer Observation and Self-monitoring in Pre-service Teachers’ Microteaching. In 2017 ICBTS International Academic Research Conference Proceedings. In The ICBTS International Conference. ISBN 978-616-406-840-7 (electronic book)

Prasansaph, W. (2018). Development of a Model of Communicative Grammar Instruction for Pre-Service EFL Teachers, Suan Sunandha Rajabhat University. In The 9th Natioanl and International Conference of Suan Sunandha Rajabhat University Proceedings.