หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาชีพครู


คำอธิบายรายวิชา

EDP1101 
ปรัชญาการศึกษา 

3(2-2-5)

 
Philosophy of Education
 
                   ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษา ศาสนา เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม วิวัฒนาการของการจัดการศึกษาไทย แนวคิดและกลวิธีการจัดการศึกษา เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน การสร้างวิสัยทัศน์ทางการศึกษา การประยุกต์ใช้ปรัชญา แนวคิด และทฤษฎีทางการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา แนวโน้มการศึกษาไทยในอนาคต
Philosophy concepts and theories in education; Religious, economic, social and cultural evolutionary education of Thailand. The concepts and techniques of education management to strengthen the sustainable development. The creation of educational Vision Applications of Philosophy concepts for development educational institutions and tendencies of future Thai education.
EDP1102
ภาษาและวัฒนธรรม  

3(2-2-5)

 
Languages and Cultures
 
วาทวิทยาสำหรับครู หลักการ ทฤษฎี และเทคนิควิธีการใช้ภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นทักษะในการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศสำหรับครู ความสัมพันธ์ระหว่างภาษาทีมีต่อสังคมและวัฒนธรรม โครงสร้างทางสังคมและวัฒนธรรมไทยประชาคมอาเซียนและของโลกกับการใช้ภาษา การเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่เกิดจากปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม
Speech communication for teachers; principles, theories and techniques in application of Thai and foreign languages Focus on the skills of listening, speaking, reading, writing. The relationship between language and society the interaction between language usage, social structure, and cultural structure. Including Language change caused by social and cultural factors.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

EDP1103
จิตวิทยาสำหรับครู   

3(2-2-5)

 
Psychology for Teachers

                 จิตวิทยาพื้นฐาน จิตวิทยาพัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยาการเรียนรู้และจิตวิทยาการศึกษา แนวทางการใช้จิตวิทยาเพื่อความเข้าใจและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ จิตวิทยาการแนะแนวและการให้คำปรึกษาเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้เรียนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
Basic psychology; Psychology of human development; Psychology of learning and educational psychology; Psychological approaches to understanding and supporting the learning of the learner to their full potential; Psychology of guidance and counseling to make recommendations to help the learner to have a better quality of life.
EDP2101
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู

3(2-2-5)

 
Morals and Ethics for Professional Teachers

 

               หลักธรรมาภิบาลและความซื่อสัตย์สุจริตคุณธรรมและจริยธรรมของวิชาชีพครูจรรยาบรรณ วิชาชีพที่คุรุสภากำหนด แนวทางปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณวิชาชีพ การเสริมสร้างกระบวนการคิดด้วยจิตสำนึกสาธารณะ และการเสียสละให้สังคม การเป็นผู้นำทางวิชาการ ฝึกปฏิบัติการด้านการศึกษาเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
                The good governance, loyalty and honesty, moral and ethics of teaching profession, profession ethics that Teachers Council set, guidelines for practice according to professional ethics, reinforcement thinking process of public awareness and sacrifice to social, the academic leadership, educational practice for developing community and social.
EDP2102
การพัฒนาหลักสูตร   

3(2-2-5)

 
Curriculum Development

 

                 หลักการ แนวคิดในการจัดทำหลักสูตร การวิเคราะห์หลักสูตร กระบวนการในจัดทำหลักสูตร การพัฒนาหลักสูตร การนำหลักสูตรไปใช้ แนวทางปฏิบัติในการประเมินหลักสูตรและนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหลักสูตร
                 Principle, concept for maneuver curriculum, curriculum analysis, process for curriculum manipulation, curriculum development, bringing to use curriculum, guidelines for curriculum evaluation and bringing the result of this evaluation to use in curriculum development.

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

EDP2103
การประกันคุณภาพการศึกษา

3(2-2-5)

 
Quality Assurance in Education

 

                 หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง กระบวนการดำเนินการจัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์การประกันคุณภาพการศึกษาของไทยและต่างประเทศ
                  Principle, concept, line operation for quality educational management, guidelines for quality educational management, activities for learning and developing learning quality successively, activity process to estimate learning activity quality, analysis quality assurance in education of Thailand and foreign.
EDP3101
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน  

3(2-2-5)

 
Learning Management and Classroom Management

 

                  หลักการ แนวคิด แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดทำแผนการเรียนรู้ แนวทางการนำแผนการเรียนรู้ไปการปฏิบัติให้เกิดผลจริง การจัดการเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทฤษฎีและรูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์และการแก้ปัญหา การบูรณาการการเรียนรู้แบบเรียนรวม การจัดการชั้นเรียนเพื่อส่งเสริมบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาศูนย์การเรียนในสถานศึกษา
                 Principles, concept, guidelines on the preparation of learning plans; learning plan practice guidelines to achieve real results; learning management and learning environment; theories and models of learning for critical thinking, creativity and problem solving; integrated inclusive education;  classroom management to make an atmosphere for learning; the development of learning centers in schools.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)

EDP3102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา

      3(2-2-5)

 
Innovation and Information Technology in Education

 

                 แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้  การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ การประเมินและการปรับปรุงนวัตกรรม นวัตกรรมแห่งการเรียนรู้
                 Concepts and principles in educational innovation and technology that assist the quality of learning; Information technology and communication for teachers; Learning sources and learning networks; The application of computer programs in education; analyses of problems and solution in educational innovation and technology: The design, the development, the application, the evaluation and the improvement of innovations; Innovations for learning.
 

 

 

EDP3103
การวัดและประเมินผลการศึกษา  

3(2-2-5)

 
Educational Measurement and Evaluation
 
                 ระเบียบ หลักการและเทคนิคการวัดและประเมินผลการศึกษา การสร้าง การใช้ และตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนรู้ การประเมินภาคปฏิบัติ การประเมินตามสภาพจริง การประเมินจากแฟ้มสะสมงาน การประเมินผลแบบย่อยและแบบรวม การนำผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดการเรียนรู้และหลักสูตร
                 Principles and techniques in educational evaluation; The development of learning evaluation device, the implication of the device, and the quality monitoring process; Field assessment; authentic assessment; Portfolio assessment; discrete and holistic evaluation; The improvement of learning management and curriculum after the assessment.รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)

EDP4101
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  

3(2-2-5)

 
Research for Learning Development

 

                 วิธีวิทยาการวิจัยทางการศึกษา  ทฤษฎีและรูปแบบการวิจัย กระบวนการวิจัย สถิติเพื่อการวิจัย การวิจัยในชั้นเรียน การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหา  การฝึกปฏิบัติการวิจัยโดย การศึกษาค้นคว้างานวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้  เสนอโครงการเพื่อทำวิจัย ดำเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัย และเผยแพร่ผลงานวิจัย
                   Educational research methodology; theories and research design; Research process; statistics for research; classroom research; research process for problem solving; Research practice in education for improving learning management process; Research proposal; research implementation; Writing research reports; Presentation of completed research.
EDP4102
ความเป็นครูวิชาชีพ

3(2-2-5)

 
Being Professional Teachers

 

                 ภาระงานและบทบาทหน้าที่ของครู คุณลักษณะ และมาตรฐานวิชาชีพ ความเป็นครูวิชาชีพ การจัดการความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพครู และในด้านเนื้อหาวิชาที่สอน กลยุทธ์การสอน การสร้างเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแสวงหาและเลือกใช้สารสนเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับครูและวิชาชีพครู  การสร้างความก้าวหน้าในวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครูอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
                 Work load and role of teachers, characteristic and professional standard, being professional teachers, management of knowledge related to professional teachers and in the sense of teaching subject substances, teaching strategy, reinforcement analysis, synthesis and creative skills, process of seeking and choosing information, Laws related to teacher and teaching profession, creation advancement in teaching profession, development of teaching profession, development learners’ potentiality.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)

EDP4201
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

3(2-2-5)

 
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities

 

การพัฒนาบุคลิกภาพและทักษะของครูผู้สอนลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน และความสำคัญของครูลูกเสือ ครูยุวกาชาด และครูกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้รู้จักตนเอง การพัฒนาความมีระเบียบ ความเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม ชุมชน และท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในฐานะผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้สอน
Personality development and skills of teachers, scouts and Red Cross Youth activities. And significance of teachers, scouts, Red Cross Youth and Teachers of student activity. Activities that promote and develop the students to know themselves. The Development of the rules of leadership as well. And conduct activities that encourage Learners to benefit local communities and practice as participants and instructors.
EDP4202
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับครู

3(2-2-5)

 
Creativity for teacher

 

แนวคิด ทฤษฎีและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ ปัจจัยที่ส่งผลต่อความคิดสร้างสรรค์ การจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เทคนิคและทักษะสำหรับครูในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ การจัดบรรยากาศและกิจกรรมเพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
Concepts, theories, and process in creative thinking; Factors affecting creative thinking; Learning management for promoting creative tinking; Techniques and skills for teachers in promoting creative thinking; Arranging atmosphere and activities for developing creative thinking.
EDP4203 
จิตวิทยาบุคลิกภาพและการปรับตัว

3(2-2-5)

 
Psychology of Personality and Adjustment

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับบุคลิกภาพ  ทฤษฏีบุคลิกภาพ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อบุคลิกภาพ การวัดบุคลิกภาพและการพัฒนาบุคลิกภาพ  การปรับตัว  กลไกในการปรับตัว  การป้องกันและแก้ไขพฤติกรรมที่เป็นปัญหา
Basic knowledge about personality; Personality of theory; The influence factors of personality; Personality measurement and development and adjustment; Adjustment mechanism; The prevention and solving of abnormal behavior.
         รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

EDP4204
จิตวิทยาการปรับพฤติกรรม

3(2-2-5)

 
Psychology of Behavior Modification

 

ความรู้พื้นฐานในการปรับพฤติกรรม ทฤษฎีการเรียนรู้แนวคิดเทคนิคและวิธีการปรับพฤติกรรม วิธีการสังเกตและการบันทึกพฤติกรรม การวิเคราะห์พฤติกรรมเพื่อเข้าใจสาเหตุของพฤติกรรม การสร้างโปรแกรมการปรับพฤติกรรม การประยุกต์หลักการปรับพฤติกรรมไปใช้ในการลดพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์และส่งเสริมพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
Basic knowledge about behavior modification; Learning theory; Concept, techniques and behavior modification approaches; Methods of behavior observation and recording; Behavior analyses for understanding of causes of behaviors; Program development for behavior modification; the application of behavior modification; Principles in reducing undesirable behaviors and encouraging desirable behaviors.
EDP4205
จิตวิทยาเด็ก

3(2-2-5)

 
Child Psychology

 

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็ก พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ของวัยเด็กตอนต้นถึงวัยเด็กตอนปลาย  บุคลิกภาพ  การเล่น การเรียนรู้ตามวัย ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของเด็ก และวิธีการแก้ปัญหา
                General knowledge about child psychology; Physical, emotional, social and intellectual development of early childhood up to late childhood; Personality; Playing and learning in each age group; Emotional problems and behavioral problems of child and ways to solve such problems.

EDP4206
จิตวิทยาวัยรุ่น

3(2-2-5)

 
Adolescent Psychology

 

                ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับจิตวิทยาวัยรุ่น พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญาของวัยรุ่น เอกลักษณ์ สิ่งแวดล้อมทางสังคมของวัยรุ่น ปัญหาทางอารมณ์และปัญหาทางพฤติกรรมของวัยรุ่นและวิธีการแก้ปัญหา
                General knowledge about adolescent psychology; Physical, emotional, social and intellectual development of adolescent; Identity; social environment of adolescent; Emotional problems and behavioral problems of adolescent and ways to solve such problems.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

EDP4207
จิตวิทยาสร้างสรรค์การเรียนรู้

3(2-2-5)

 
Creative Psychology of learning

 

จิตวิทยากับการเรียนรู้  พัฒนาการของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้ ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ การถ่ายโยงการเรียนรู้ การจำและการลืม บุคลิกภาพและการปรับตัว ปัจจัยที่มีผลต่อสัมฤทธิผลทางการเรียน แรงจูงใจในการเรียนรู้  การจัดสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้
Psychology and learning; Development of the learners; Learning theories; Individual differences with learning; Transfer of learning; Remember and forgetfulness; Personality and adjustment; The influence factors of learning achievement; Motivation to learn; Arrangement of environment for Learning.
EDP4208
การแนะแนวและการให้คำปรึกษา

3(2-2-5)

 
Guidance and Counseling

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการแนะแนว ประเภทของการแนะแนว บริการต่างๆของการแนะแนว เครื่องมือและเทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการแนะแนว กระบวนการและเทคนิคการให้คำปรึกษา คุณสมบัติและจรรยาบรรณผู้ให้คำปรึกษา การจัดบริการแนะแนวในโรงเรียน
Introduction to guidance; Type of guidance; Guidance services; Tools and techniques to collect data for guidance; Process and techniques of counseling; Characteristic and ethics for counselor; Guidance services in schools.
         


EDP4209
การพัฒนาทักษะการคิดระดับสูง

3(2-2-5)

 
Developing Higher Order Thinking Skills

 

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคิด และความคิดระดับสูง ทฤษฎีหรือรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นกลยุทธ์ความคิดระดับสูง ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการพัฒนาความคิดอย่างมีวิจารณญาณ ความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กระบวนการแก้ปัญหา การสอนความคิดระดับสูง การบูรณาการทักษะความคิดระดับสูงกับการเรียนการสอน
Introduction to thinking and higher-order thinking theories or models of instruction that focuses on higher-order thinking. The Critical Thinking and the development of critical thinking, creative thinking and creative thinking development, Problem-solving strategies teaching higher-order thinking integrating higher-order thinking skills for teaching
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

EDP4210
สถิติเบื้องต้นทางการศึกษา

3(2-2-5)

 
Introduction to Statistics in Education
 
หลักการทางสถิติเบื้องต้น การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณทางการศึกษาด้วยสถิติบรรยายและสถิติอ้างอิง การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การเก็บรวบรวมข้อมูล การจัดกระทำข้อมูล การวิเคราะห์และแปลความหมายข้อมูล ฝึกปฏิบัติการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปคำนวณและนำเสนอผลค่าสถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา
Principles Basic Statistics; Quantitative data analysis with descriptive statistics and statistical references; Qualitative data analysis; statistical data collection; Analysis and interpretation of the data; Practice software packages for calculating including presentations for educational research.
EDP4211
การสอนเพศศึกษา

3(2-2-5)

 
Teaching of Sex Education

 

ความหมาย และขอบข่ายของเพศศึกษา ความสำคัญและความจำเป็นในการเรียนเพศศึกษา เพศวิถี และพัฒนาการของมนุษย์ เจตคติและค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับเพศ สัมพันธภาพระหว่างเพศและทักษะส่วนบุคคล พฤติกรรมทางเพศ สุขภาวะทางเพศ สังคมและวัฒนธรรมประเพณีที่มีผลต่อเพศวิถี สิทธิและเสรีภาพทางเพศ
Meanings and scopes of sex education; The importance and the need for sex; Education learning, sexuality and human development, attitudes and values related to sex, the relationship between gender and personal skills; Sexual behavior, Issues in sexual health: social and cultural traditions that influence sexuality, sexuality rights and freedom.
EDP4212    การออกแบบกราฟิกเพื่อการศึกษา                                                      3(2-2-5)
                Graphic Design for Education                                           
พื้นฐานในการออกแบบกราฟิก ความรู้ด้านองค์ประกอบศิลป์ การสื่อความหมายและการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างสรรค์งานกราฟิก กระบวนการผลิตสื่อกราฟิก การใช้กราฟิกเพื่อการศึกษา การประเมินผลการออกแบบกราฟิกอย่างเป็นระบบ
Fundamental elements of graphic designs; Knowledge on art components; Communication and uses of computer programs to create graphics; Graphic production processes; Uses of graphics for education; Systematic evaluation of graphic designs.

รหัสวิชา                                   ชื่อและคำอธิบายรายวิชา                                 น(บ-ป-อ)

EDP4213   การออกแบบสารเพื่อการศึกษา                                                           3(2-2-5)
               Message Design for Education                                           
หลักการเขียน การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารผ่านสื่อในรูปแบบต่างๆ การวิเคราะห์ การออกแบบ และการประยุกต์ใช้สื่อ หลักการ ทฤษฎีจิตวิทยา และงานวิจัยเพื่อการออกแบบสื่อ การประยุกต์ใช้เครื่องมือช่วยพัฒนาเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาตามคุณลักษณะเฉพาะ
Principles of writing; Language use for communication through various forms of media, Analysis, design and application of media; Principles, theories of psychology and research for media design; Tool application for developing and creating educational innovations according to specific attributes.
EDP4214     สื่อคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา                                                          3(2-2-5)
                 Computer for Instruction                                                 
                  หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ การสร้าง การทดลองใช้และการประเมินสื่อ การศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาสื่อการศึกษา การจัดทำโครงงานผลิตสื่อเพื่อการศึกษา
Principles and theories of designing, developing, testing and evaluating media; Study of computer programs applicable in educational media development; Educational media production project.
EDP4301
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1

1(0-60-0)

 
Practicum 1

 

สังเกตสภาพแวดล้อมทั่วไปของโรงเรียน การบริหารจัดการในโรงเรียน สภาพงานครู พฤติกรรมและคุณลักษณะของครู นักเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา สื่อ แหล่งเรียนรู้ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ สังเกตธรรมชาติการเรียนรู้ของนักเรียน ศึกษาและสังเกตการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ฝึกการเตรียมการสร้างและการใช้สื่อการเรียนรู้ การบริหารและจัดการชั้นเรียน ทดลองฝึกปฏิบัติการสอนผู้เรียน ทดลองจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเป็นครูมืออาชีพ
Observational study the general environment of the school. Management in the school climate, teacher behavior and characteristics of school administrators, teachers, students, media sources and environment for learning. Observing nature of student learning. Study and learning activities. Training, preparation, creation and use of learning materials. Management classes Trial and trial practice instructional activities for learning in a virtual classroom to prepare to become professional teachers.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

EDP4302
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2

1(0-60-0)

 
Practicum 2

 

สังเกตพัฒนาการและธรรมชาติของผู้เรียน การบริหารงานวิชาการ หลักสูตร และความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน ฝึกปฏิบัติการสอนแบบจุลภาค ฝึกเขียนแผนการจัดการเรียนรู้และออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในแต่ละระดับการศึกษาและวิชาเอก และฝึกปฏิบัติการสอนตามแผน บันทึกและรายงานผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้การวิจัยในชั้นเรียน สังเกตการสอนของเพื่อน รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และจัดทำรายงานที่แสดงการคิด การพัฒนางานและการประเมินการเรียนรู้ของตนเอง
Observational study the nature of the learner. Academic Affairs Administration curriculum and relationships between the schools and community. Practice learning management plan and designing learning activities and assessment and evaluation in accordance with the purpose of learning at each level of education and study. Plan and practice in teaching Recorded and reported to the curriculum using the class as a research process. Notifications of friends gather, analyze and provide reports the evaluation of their own learning.
EDP5301
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1

    6(0-360-0)

 
Internship 1

 

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in order to cultivate the teacher mind; Classroom administrative management; Projects for encouraging and developing learners; Measurement, evaluation and assessment for the better quality of learning management to meet the professional level; The presentation of classroom research project and the report of the internship experience.
 
 
 
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

EDP5302
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2

   6(0-360-0)

 
Internship 2

 

การปฏิบัติการสอนและปฏิบัติงานในหน้าที่ครูทุกด้านเพื่อปลูกฝังจิตสำนึกความเป็นครู การบริหารจัดการชั้นเรียน การจัดทำโครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้อย่างครูมืออาชีพ การนำเสนอผลการวิจัยในชั้นเรียน การจัดทำรายงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
The teaching practice tasks and responsibilities in teaching profession in order to cultivate the teacher mind; Classroom administrative management; Projects for encouraging and developing learners; Measurement, Evaluation and assessment for the better quality of learning management to meet the professional level; The presentation of classroom research project and the report of the internship experience.