หมวดวิชาเฉพาะ : วิชาเอก


คำอธิบายรายวิชา

ENP1401   
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม                    

3(2-2-5)

 
English for Social Communication  

 

หลักการ โครงสร้าง ระดับภาษา ธรรมเนียมปฏิบัติ และมารยาททางสังคมของเจ้าของภาษาในการพูด และการสนทนาตาม สถานการณ์ต่างๆ การสรุปสาระสำคัญจากการฟังภาษาอังกฤษในสถานการณ์ต่างๆ  
Principles, structures and levels of language; Social manners and etiquettes in various situations; Listening for main idea in various; Listening occasions.
ENP1402   
เทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

 
English Reading Techniques

 

                การอ่านในระดับคำ วลี ประโยค และย่อหน้าโดยใช้กลวิธีการอ่านเบื้องต้น การอ่านแบบกวาดสายตา การอ่านแบบหาข้อมูลเฉพาะ การอ่านแบบตีความ การวิเคราะห์โครงสร้างของเนื้อความ คำหรือข้อความที่ใช้ในการเชื่อมเนื้อความ
Reading at word, phrase, sentence and paragraph levels by using basic reading strategies; Skimming, scanning, reading between lines; Analyzing text organization; Connectors.
ENP1403   
ภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูภาษาอังกฤษ                                 

3(2-2-5)

 
Introduction to Linguistics for English Teachers

 

ทฤษฏีทางด้านภาษาศาสตร์ ขอบเขตของภาษาศาสตร์ แนวคิดทางด้านสัทศาสตร์              สัทวิทยา วจีวิภาคและวากยสัมพันธ์ และธรรมชาติของภาษา ความรู้เบื้องต้นเรื่องเสียง ระบบเสียง คำ ระบบคำ กลุ่มคำ และประโยค เพื่อใช้สำหรับการสอนภาษาอังกฤษ
Linguistics theories, scope of linguistics, linguistics concepts on phonetics, phonology, morphology, syntax, and nature of languages; Generral knowledge on sounds, structures, phrases and sentences for English teaching.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

ENP1404
วรรณกรรมเบื้องต้น                         

3(2-2-5)

 
Introduction to Literature

 

ความหมาย องค์ประกอบ ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรมอังกฤษและอเมริกัน วรรณศิลป์  คำศัพท์ทางวรรณกรรม คุณค่าในงานวรรณกรรม
Definitions, components, types and characteristic of English and American literature, figurative languages and vocabularies used and value in literatures.
ENP1405
การเขียนอนุเฉท                   

3(2-2-5)

 
Paragraph Writing                

 

การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเขียนงานทางวิชาการทั่วไป การเขียนระดับประโยคและโครงสร้างประโยคพื้นฐาน ลักษณะและประเภทของการเขียนอนุเฉท  ความสัมพันธ์ระหว่างประโยคในระดับย่อหน้า  คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
Use of English in academic writing; Sentence formation and basic sentence structures; Features and kinds of paragraph writing; Sentence relations in a paragraph; Vocabulary relevant to teaching and learning English.
ENP1406
เสียงและระบบเสียงสำหรับครูภาษาอังกฤษ          

3(2-2-5)

 
Phonetics and Phonology for English Teachers

 

ระบบเสียงของภาษา   กลไกการออกเสียง เสียงพยัญชนะ เสียงสระในภาษาอังกฤษ                   การเน้นเสียงในภาษาอังกฤษ น้ำเสียงในภาษาอังกฤษ การวิเคราะห์ระบบเสียงภาษาอังกฤษกับภาษาไทย การวิเคราะห์ปัญหาการออกเสียงของคนไทยและแนวทางแก้ไข
English sound systems, articulation, consonants, vowels, stress, intonation and tone; Comparative analyses of English and Thai sounds; Analysis of English pronunciation of Thai students and solutions.
ENP1407
เรื่องสั้น 

3(2-2-5)

 
Short Stories

 

                 เรื่องและความหมายของเรื่อง วรรณศิลป์ของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น รูปแบบ โครงสร้าง และองค์ประกอบของบันเทิงคดีประเภทเรื่องสั้น เรื่องสั้นตัวอย่างตามองค์ประกอบของบันเทิงคดี
                 Stories and meaning;  Figurative languages in short stories, formats, structures, and components of short stories,  samples of short stories.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

ENP2408
การอ่านเชิงวิเคราะห์

3(2-2-5)

 
Critical Reading

 

ความคิดรวบยอดของการอ่านเชิงวิเคราะห์ ความเข้าใจประเภทของเนื้อความ เจตนารมณ์ของผู้เขียน   ความสามารถในการสรุปย่อความ สรุปอ้างอิง การวิเคราะห์ความคิดและโครงสร้างวิธีการเขียนของผู้เขียนได้
                 Concepts of critical reading; Comprehension of genres of writing; Tones and purposes of the writers; Summarizing; making inferences; Critical understanding of text organization.
ENP2409
ระบบคำและระบบประโยคสำหรับครูภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

 
Morphology and Syntax for English Teachers      

 

โครงสร้างภาษาระดับคำ วลี อนุประโยคและประโยค  การวิเคราะห์ประเภทและหน้าที่ของหน่วยคำในโครงสร้าง  ความสัมพันธ์ของประเภทและหน้าที่ของหน่วยคำในโครงสร้างกับความหมายที่หน่วยไวยากรณ์นั้นหมายถึง
                Structures of words, phrases, clauses and sentences; Analyses of categories and functions of constituents; Relations of categories and functions of the constituents.
ENP2410
วรรณกรรมอเมริกัน       

3(2-2-5)

 
American Literature   

 

                ยุคต่างๆทางวรรณกรรมของอเมริกัน ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปรัชญา ปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่องานวรรณกรรม
                 Periods of American literature; Types and characteristics of American literature historical social and cultural background; Historical, social, and cultural forces and factor affecting literary works.
ENP2411
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม

3(2-2-5)

 
English for Intercultural Communication     

 

                ลักษณะและความแตกต่างทางวัฒนธรรมเบื้อต้น องค์ประกอบทางวัฒนธรรมประเภทต่างๆ อิทธิพลของวัฒนธรรมต่อการสื่อสาร การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรมที่ต่างกัน ความแตกต่างของวิถีชีวิตและการสื่อสารความหมายในวัฒนธรรมที่ต่างกัน
                 Introduction to characteristic and differences of culture; Components and concepts concerning culture, Influences of culture on communicative pattern;  Different cultural communicative patterns; Differences in lifestyle and communicative style as the result of cultural background.
 
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

ENP2412
วรรณกรรมอังกฤษ                            

3(2-2-5)

 
English Literature

 

                ยุคต่างๆทางวรรณกรรมของอังกฤษ ประเภทและลักษณะของงานวรรณกรรม ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปรัชญา ปรากฏการณ์เชิงประวัติศาสตร์ สังคม วัฒนธรรม และปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่องานวรรณกรรม
                Periods of English literature; Types and characteristics of English literature; Historical, social and cultural background; Historical, social, and cultural forces and factors affecting literary works.
ENP2413
การแปลพื้นฐาน 

3(2-2-5)

 
Basic Translation

 

                เทคนิคการแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยและภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ลักษณะภาษาในงานเขียนและการแปลประเภทต่างๆ  วัฒนธรรมในการใช้ภาษา การแปลสำนวนต่างๆ การวิเคราะห์ปัญหาต่างๆในการแปล
                Techniques of translating English into Thai and vice versa; Language use and styles of translation in a variety of materials; Effect of culture on language use and word selection; Idioms, figurative language and proverbs in translation; Translation problem analyses.
ENP3201
 
การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ Measurement and Evaluation of Foreign Lanague Learning 

2(1-2-3)

 

                การออกแบบ การสร้าง การใช้และการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือและวัดประเมินผลการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรสถานศึกษา สถิติเบื้องต้นในการวัดและประเมินผลแลการแปลความหมาย
                The design, development, application and quality monitoring of measurement, evaluation and assessment device of foreign language learning area according to the standards and indicators from the National Core Curriculum and the school curriculum; Basic statistics in measurement, evaluation and assessment process and interpretation
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

ENP3202
จิตวิทยาครูสำหรับการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2(1-2-3)

 
Psychology for Teachers and Learning Management of Foreign Language Learning

 

                 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา จิตวิทยาพัฒนาการ ทฤษฎีการเรียนรู้ การเรียนรู้ภาษาแรกและภาษาที่สอง ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทฤษฎีพหุปัญญา การประยุกต์ใช้ความรู้จิตวิทยาเพื่อจัดการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                Fundamental knowledge of educational psychology; Developmental psychology; Learning theories; First and second language learning; Individual differences; Multiple intelligence theory; Application of psychology for foreign language learning management.
ENP3203
การออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2(1-2-3)

 
Curriculum Design and Development of Foreign Languag Learning 

 

                 หลักการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ปัญหาและแนวโน้มในการพัฒนาหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มภาษาต่างประเทศ ปฏิบัติการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                Principles of curriculum design and development for the foreign language strand and obstacles and trends of program development; Analyses, designs and develops institutional curriculum of foreign language learning area.
ENP3204
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2(1-2-3)

 
Educational Media Design and Production for Teaching and Learning Foreign Languages

 

                การเลือกใช้สื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การออกแบบ การผลิต ทดลองใช้ ประเมินและปรับปรุงสื่อการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การพัฒนานวัตกรรมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลลัพท์การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
                Selection of foreign language learning media; Design, production, implementation, evaluation and improvement of foreing language learning media; Development of innovation based on foreign language learning objectives and outcomes.
 
 
รหัสวิชา

 

 

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       

 

น(บ-ป-อ)                    

ENP3414
ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ

3(2-2-5)

 
Argumentative and Persuasive English

 

                หลักการพูดในที่ชุมชน  การโต้วาทีโดยทำเนียบภาษาที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณ์  การสรุปสาระสำคัญ  การเปรียบเทียบความต่างของแนวคิดจากบทความ ข่าว การอภิปราย  การแสดงความคิดเห็นและการนำเสนอประเด็นโต้แย้ง
                Public speaking principles, language styles and techniques of public speaking, debate and speaking in various situations; Briefing techniques, comparison and discussion about news, articles and academic writings; Opinion sharing and persuasive and argumentative communication.
ENP3415   
การเขียนเรียงความ

3(2-2-5)

 
Essay Writing 

 

               องค์ประกอบของเรียงความ  บทนำ เนื้อเรื่อง บทสรุป ประเภทของเรียงความ การเขียนเรียงความประเภทต่าง ๆ
                Essay components, introduction, body, conlusion; Essay types; Writing a variety of essays.
 
ENP3416
การประเมินการเรียนรู้ภาษาอังกฤษตามสภาพจริง

3(2-2-5)

 
Authentic Assessment in English Learning

 

                แนวคิด หลักการการประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริง ประเภทและการสร้างเครื่องมือตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการวัดและการประเมินผล
                 Approaches and principles of authentic assessment in English learning; Types and construction of authentic assessment instruments according to the Basic Educational Curriculum; Analysis of indicators and learning standards for designing the measurement and assessment.
ENP3417
การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ      

3(2-2-5)

 
Project-based English Teaching

 

                ความหมาย  ประเภทของโครงงาน  วิธีการทำโครงงาน  ขั้นตอนการวางแผนและดำเนินงานการจัดกิจกรรมการสอนภาษาโดยใช้โครงงาน  การประเมินผลโครงงานภาษาอังกฤษ
                Definitions; Types of projects; Steps and plans for project-based language learning design; Project assessment.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

ENP3418
การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ          

3(2-2-5)

 
English Language Test Construction

 

                แนวคิด หลักการการวัดและการประเมินผล  วิธีการสร้างแบบทดสอบ   รูปแบบของแบบทดสอบ  คุณภาพของแบบทดสอบ การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้เพื่อการออกแบบการวัดและการประเมินผล
Approaches and principles of assessment; Methods of test construction; Test types; Quality of test; Analysis of indicator and learning standards for measurement and assessment design.
ENP3419
การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(2-2-5)

 
Academic Paragraph Writing

 

                การใช้ภาษาอังกฤษในบริบทการเขียนงานทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ  โครงสร้างและความเป็นเอกภาพของย่อหน้า  หลักการใช้คำเชื่อมเอกภาพ และการอ้างอิงผลงานทางวิชาการและการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
                Use of English in academic writing in the field of teaching and learning English in primary education; Sentence structures and the unity of a paragraph; Use of cohesion markers; Citation and plagiarism.
ENP4420
การอ่านงานวิจัยทางการสอนภาษาอังกฤษ 

3(2-2-5)

 
Reading Research Works on English Teaching

 

                ทักษะการอ่านงานวิจัยในรูปของรายงานการวิจัยและบทความวิชาการ  การจับประเด็นและเลือกสรรข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ การสรุปประเด็นจากเรื่อง
                Research papers and academic article reading skill; Critical reading and sorting of information to be specific with language teaching and learning; Summary with reasoning.
ENP4421
การสอนภาษาอังกฤษโดยผ่านการแสดง  

3(2-2-5)

 
Teaching English through Drama

 

                 ทฤษฎีการสอนโดยใช้ละคร  องค์ประกอบของละคร  การศึกษาบทละครภาษาอังกฤษ  บทบาทสมมติ น้ำเสียง การจัดฉากและเวทีการแสดง  การประยุกต์ละครเพื่อประโยชน์ในการสอนภาษาอังกฤษ
                 Dramatization method; Components of drama; The study of play scripts, role plays, voicing, stage arrangement; Application of drama in English teaching.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       น(บ-ป-อ)                    

ENP4422
เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู

3(2-2-5)

 
English Teaching Techniques for Teachers 

 

                กลวิธีเสริมกระบวนการสอนทักษะการฟัง พูด  อ่าน เขียน ไวยากรณ์ และศัพท์  ตามของแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ  ประเภทของสื่อและการนำไปใช้  กิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
                Strategies and techniques to promote listening, speaking, reading, writing, grammar and vocabulary teaching; Instructional media and their application; Extra-curricular activities to promote English language teaching and learning.
ENP4423
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานวิชาการ  

3(2-2-5)

 
English for Academic Presentation

 

                ทักษะการอ่านและการสรุปความ  ทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานทางวิชาการ แนวทางการกำหนดขอบเขตของเนื้อหาที่จะนำเสนอ
                Reading skill and summarization; Speaking skill for academic presentation; Guidance for structuring content and points making to be presented.
ENP4424
การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ        

3(2-2-5)

 
Integrated English Teaching

 

                หลักการ  กระบวนการการบูรณาการสาระวิชา  ทักษะในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกันหรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาสัมพันธ์เชื่อมโยงให้เป็นหน่วยการเรียน  ตามจุดประสงค์การสอนภาษาอังกฤษ
                Principles and processes in integrating contents from different subject strands into learning units according to teaching purposes.
 
 

 

ENP4201
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน

2(1-2-3)

 
Classroom Research in Teaching English

 

                 การศึกษาเอกสารผลงานวิจัยในชั้นเรียน  และการวิเคราะห์ปัญหาการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ การเสนอโครงการเพื่อทำวิจัยในชั้นเรียน  วิธีดำเนินการวิจัย  เขียนรายงานการวิจัยเพื่อนำเสนอผลการวิจัย
 
รหัสวิชา

 

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       

น(บ-ป-อ)                    

ENP4501
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  

3(2-2-5)

 
Teaching English as a Foreign Language

 

                 ความหมาย หลักการ แนวคิด ทฤษฎีในการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  แนวคิดและวิธีสอนภาษาอังกฤษแบบต่างๆ การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศในบริบทที่หลากหลาย
                 Definition, principles, approaches and theories in teaching English as a foreign language; Approaches and methods in teaching English; Teaching English as a foreign language in various contexts.
ENP4502
การออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

 
English Language Learning Design 

 

                 การศึกษาหลักสูตรระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ตัวชี้วัดและมาตรฐานการเรียนรู้  การเขียนคำอธิบายรายวิชา การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้ การประเมินการออกแบบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
                Core curriculum of basic education; Analysis of indicators and learning standards; Instructional planning; Lesson planning; Evaluation of learning design.

 

ENP4503  

 
กิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ
             
             3(2-2-5)
 
Extra Curricular Activities for English Subject

 

                 ความหมาย หลักการ แนวคิดเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ การใช้เพลง เกมทางภาษา นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์  นิทรรศการ ค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อเสริมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
                Definition, principles and approaches in conducting extra-curricular activities for English teaching; Use of songs, language games, innovative materials, exhibition, English camp, in order to promote English language learning.
ENP4504
ภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ 
English for Specific Purposes
             3(2-2-5)
                 นโยบายการศึกษาของชาติและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ และสังคม  การวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาอังกฤษ ต้นเหตุและความจำเป็นของความต้องการเพื่อการจัดการเรียนการสอน               การจัดสร้างหลักสูตรการสอนภาษาเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ  รวมทั้งการวิเคราะห์ลักษณะงานการใช้ภาษาใน
แต่ละอาชีพ
                Educational policies, economic and social changes; English language need analysis; Forces that led to the needs for English language teaching and learning; Curriculum design both theories and practices for specific groups of learners in professional areas.
 
รหัสวิชา

 

ชื่อและคำอธิบายวิชา

       

น(บ-ป-อ)                    

ENP4505
การนิเทศการสอนวิชาภาษาอังกฤษ

3(2-2-5)

 
English Language Instructional Supervision

 

                 แนวคิด ทฤษฎี และแนวปฏิบัติในการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษ ข้อค้นพบจากงานวิจัยเพื่อ
กระบวนการนิเทศการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ แนวโน้มการนิเทศการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในปัจจุบันอนาคต
                 Approaches, theories and principles in English teaching supervision; Findings from research for English as Foreign Language (EFL) teaching supervision; Current and future trends in EFL supervision.