ผศ ดร ดวงกมล ฐิติเวส


"Teaching language teaching approaches and methods, handling language training workshops for academic purposes, and running researches on English for occupational purposes for service and industry sector are few of her interests and current involvements of Assistant Professor Duagkamol Thitivesa."


ประวัติการศึกษา

D.Ed. (Teaching English for Speakers of Other Languages), The University of Melbourne, Australia., 2009

M.S.in Ed. (Human Development), University of Southern Illinois, Carbondale, U.S.A.,1997

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. 2535

งานวิจัย

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)   (The Development of Taxi Drivers’ English Speaking Skill)  เป็นหัวหน้าโครงการ ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2558 ตามมติคณะรัฐมนตรี      

รูปแบบการดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคม ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย ในมิติของการจัดการภาครัฐร่วมเอกชน” (Collaborative of Public and Private Sectors for The  Social Responsible SMEs in Thailand.) เป็นผู้วิจัยร่วม  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2556 ตามมติคณะรัฐมนตรี     

การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการพูดภาษาอังกฤษด้วยการวิเคราะห์ความต้องการทางภาษาเพื่อการประกอบอาชีพสำหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่) (The Development of Training Curriculum for Enhancing Taxi Drivers’ English Speaking Skill via the Language Need Analysis)  ภายใต้แผนการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบอาชีพของผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ (แท็กซี่)” (The Development of Taxi Drivers’ English Speaking Skill)   เป็นผู้วิจัยร่วมได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2558 (ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)     

การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ขับรถของสหกรณ์รถยนต์โดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วม (The Participatory Development of a Multimedia to Enhance Communicative English Use for Publicly Hired Vehicle Operators (Taxi Drivers)  ภายใต้แผนโครงการวิจัย “การพัฒนาต้นแบบการดำเนินธุรกิจสหกรณ์รถโดยสารสาธารณะแท็กซี่แบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน   (The Sustainable Cooperation to Develop the Standardized  Practices of Publicly Hired Vehicle Operators (Taxi Drivers) to Enhance the Quality and Public Image)” เป็นผู้วิจัยร่วมได้รับทุนสนับสนุนการทำวิจัยงบประมาณแผ่นดินปี 2559 (ผ่าน สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ)      

การพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมตามแนวการสอนภาษาอังกฤษพื่อจุดประสงค์เฉพาะ (Rural Tourism Development via English Teaching for Specific Purposes in Support of the Community-Based Social Enterprises) ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

การพัฒนาสื่อการพูดภาษาอังกฤษแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้ขับรถโดยสารสาธารณะ(แท็กซี่)เพื่อแนะนำเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม  (The Participatory Development of Taxi Drivers’ English Speaking Guide Book for Cultural Travel)  ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปีงบประมาณ 2561 ตามมติคณะรัฐมนตรี

โครงการบริการวิชาการ (ประจำปีงบประมาณ 2561) เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ขับรถแท็กซี่ ใน ไตรมาส 2 เดือนมีนาคม 2561 พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร

โครงการบริการวิชาการ (ประจำปีงบประมาณ 2560) เรื่อง ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษแบบเพื่อนช่วย  พื้นที่ดำเนินโครงการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา แขวงลาดปลาเค้า เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร

โครงการบริการวิชาการ (ประจำปีงบประมาณ 2560) เรื่อง โครงการคัดแยกขยะแบบวิถีชุมชนสู่การเป็นชุมชนต้นแบบ หน้าบ้าน..น่ามอง  พื้นที่ดำเนินโครงการ  อ บางคนที  จ. สมุทรสงคราม

โครงการบริการวิชาการ (ประจำปีงบประมาณ 2559) เรื่อง การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้ขับรถแท๊กซี่  พื้นที่ดำเนินโครงการ กรุงเทพมหานคร


ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารในการสอนกฎไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  (The Effects of Cooperative Groups as Communicative Language Teaching Techniques for Teaching Grammar to English Teacher Candidates in a Rajabhat University) ในการประชุม 2nd International Conference on Education and Management Technology-ICEMT 2012 ประเทศเกาหลีใต้)  ประมวลบทความวิจัยการประชุมวิชาการ

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโดยใช้โครงงาน  (The Use of Project to Enhance Writing Skill)  ในการประชุม WASET 2013, Zurich, Switzerland, January, 2013 ประมวลบทความวิจัยการประชุมวิชาการ

The Use of Project to Enhance Learning Domains Stated by National Qualifications Framework: TQF  ในการนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   International Conference on Educational and Instructional Technology on January, 20-21, 2014 ณ กรุงลอดดอน ประเทศอังกฤษ และได้รับการตีพิมพ์ลงในประมวลบทความวิจัยการประชุมวิชาการ

The Academic Achievement of Writing via Project-Based Learning ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ International Conference on Management, Business and Social Sciences on September, ระหว่างวันที่ 18-19, 2014 ณ กรุงโรม ประเทศอิตาลี และได้รับการตีพิมพ์ลงในประมวลบทความวิจัยการประชุมวิชาการ

The Participatory Planning for Strategic Management of  Thai Taxi Cooperative Companies in Bangkok Metropolitan Area  ในการประชุมระดับนานาชาติ ACTUAL €CONOMY: LOCAL SOLUTIONS FOR GLOBAL CHALLENGES (A€E-16+)  ระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม  2558  ณ กรุงปราก สาธารณรัฐเช็ก และได้รับการตีพิมพ์ลงในประมวลบทความวิจัยการประชุมวิชาการ

การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษในการทำงานของแรงงานไทยในกลุ่มอุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ (The Development of Electronics Industry Workforce’s English Speaking Using English for Specific Purposes Approach)  การประชุมวิชาการระดับชาติ“การวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2558 โรงแรมรอยัล รีเวอร์ กรุงเทพฯ

Enhancing Language Competency of Human Resources as a Business Competitive Advantage via English for Business Purposes ในการประชุมระดับนานาชาติ The 2018 International Academic Multidisciplinary Research Conference ระหว่างวันที่ 1 - 3 มีนาคม 2561 ณ กรุงเวียนนา สาธารณรัฐออสเตรีย


การกำหนดรู้ของนักศึกษาที่มีต่อระดับสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของตนเองตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (Graduates’ Perceptions of their English-Language Competency according to Thailand Qualifications Framework for Higher Education) โดย ผศ. ดร.ดวงกมล
ฐิติเวส  ศ. ดร.อัจฉรา วงศ์โสธร  ผศ. ดร.สุวรีย์ ยอดฉิม  อยู่ระหว่างการตีพิมพ์ลงในวารสารของสถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา