รายวิชาศึกษาทั่วไป


คำอธิบายรายวิชา

รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GEL1101
การใช้ภาษาไทย

3(3-0-6)

 
Thai Usage
 
หลักเกณฑ์แนวคิดที่เป็นพื้นฐานของการสื่อสาร พัฒนาทักษะของการใช้ภาษาไทย การอ้างอิง การเชื่อมโยงภาษาไทยในกลุ่มประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียน การสืบค้นสารนิเทศและการนำเสนอผลงานด้วยสื่อต่างๆ
Principles of communication; Thai usage skills development; Making reference; Thai discourse through ASEAN; Information retrieval and variety of presentation.
         


GEL1102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น

3(3-0-6)

 
English for Communication and informal Retrieval
 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน รวมทั้งการสืบค้นสารนิเทศทางอิเล็กทรอนิกส์ การอ้างอิงและเรียนรู้จากสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ฐานข้อมูลอิเล็ก ทรอนิกส์ และสื่อสิ่งพิมพ์
English for daily life communication; Electronic information retrieval; Making references and learning from electronic databases and printing materials.
         


GEL1103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน

3(3-0-6)

 
English for Communication and Study Skills
 
การใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร การให้ข้อมูล การสรุปความ และแสดงความคิดเห็น กลวิธีการอ่าน การเขียนในชีวิตประจำวัน การอ้างอิง และการใช้พจนานุกรม เพื่อการอ่านและการเขียน โดยใช้สื่อระบบ สารนิเทศ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
English for communication, including giving information, making summary and   expressing opinion; Reading strategies; Writing in daily life; Making references and dictionary application for reading and writing; Information system and electronic databases application.


รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GEL2201
ภาษาไทยเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

 
Thai for Academic Purpose
 
ภาษาไทยเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการนำเสนอรายงาน และการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
Thai for study skills and communication; Expressing academic opinion; Writing   report and academic works; Making references; Information retrieval via printing and  electronic materials for basic research, report presentation or other academic works related.
GEL2202
ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

3(3-0-6)

 
English for Academic Purpose
 
ภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาเรียนรู้ การสื่อสาร การแสดงความคิดเห็นเชิงวิชาการ การเขียนรายงานและผลงาน การอ้างอิง การใช้สารนิเทศ เพื่อการสืบค้นข้อมูลจากสื่อหลากหลายทั้งสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเขียนงานวิจัยเบื้องต้นและการน าเสนอรายงานหรือผลงานในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
English for study skills and communication; Expressing academic opinion;Writing report and academic works; Making references; Information retrieval via printing and electronic materials for basic research, report presentation or other academic works related.
GEL2203
ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน

3(3-0-6)

 
ASEAN Languages
 
การพัฒนาทักษะทางภาษา ด้านการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ในกลุ่มประเทศประชาคมอาเซียน สำหรับการสื่อสารและทำความเข้าใจด้านสังคม ประเพณี และวัฒนธรรม (ตามความสนใจ 1 ภาษา)
ASEAN language development on listening, speaking, reading and writing; Communication and understanding on ASEAN social, tradition and culture. (depending on   individual interest).
         รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GEL2204
ภาษาไทยเพื่อการประกอบวิชาชีพ

3(3-0-6)

 
Thai for Careers

 

  •                    การใช้ภาษาไทยในชีวิตประจำวัน การบันทึกเรื่องราว การจดบันทึก การอ่าน  การฟัง   การดูและการพูด ที่มีความสำคัญต่อวิชาชีพ เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบวิชาชีพ และพัฒนาอาชีพ
                   The use of Thai in daily life, journal keeping, note taking, reading, listening, viewing and speaking essential for career studies as foundation for future careers and career development.
 
GEH1101
สุนทรียภาพกับชีวิต

3(3-0-6)

 
Aesthetic Appreciation
 
                  การสร้างประสบการณ์การรับรู้และเข้าใจด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์และการแสดงของไทยและกลุ่มประชาคมอาเซียน โดยผ่านกระบวนการพื้นฐานทางสุนทรียศาสตร์ เพื่อนำไปสู่ความซาบซึ้งและเห็นในคุณประโยชน์ในด้านความงามทางศิลปกรรมศาสตร์
                  Acknowledgement and understanding on Thai and ASEAN arts, music, dramatic arts and performances via aesthetic foundation leading to appreciation and value  recognition on artistic beauty.
         


GEH1102
สังคมไทยในบริบทโลก

3(3-0-6)

 
Thai Society in Global Context
 
                   แนวความคิดพื้นฐานในเรื่องวิวัฒนาการทางสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา การเมืองของไทยความสัมพันธ์ และบทบาทของประเทศไทยในบริบทอาเซียนและระดับสากล โดยเน้นการศึกษาด้านผลประโยชน์ ความร่วมมือที่ไทยได้รับจากการเข้าเป็นส่วนหนึ่งในประชาคมโลก
                   Basic notion on Thai social, economic, education and politics; Relationship and role of Thailand in global and ASEAN contexts with concentration on benefits and cooperation gained as global member.

GEH2201
การพัฒนาตน

3(3-0-6)

 
Self Development
 
                  หลักการพื้นฐานของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น ความภาคภูมิใจในตนเอง แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาตน กระบวนการและวิธีการพัฒนาตน การสร้างสัมพันธภาพระหว่างบุคคล ทักษะการจัดการอารมณ์ การป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงในชีวิต และการดำเนินชีวิตที่มีคุณค่าอย่างมีความสุข
Basic principle of human behavior; Self and others understanding; Self dignity;  Self development theories; Self development process and methods; Interpersonal skills  development; Emotional management; Risk behavior prevention and ways to live a happy life.
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GEH2202
ความจริงของชีวิต

3(3-0-6)

 
Truth of Life

 

                   การเข้าใจความจริงของชีวิตตามหลักธรรม เพื่อก าหนดเป้าหมายและการดำรงชีวิตในสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ การนำหลักศาสนธรรมและทักษะชีวิตไปประยุกต์ใช้พัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อการดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข
                   Understanding facts of life according to Dharma principles for identifying goal  and pattern of life; Application of religious Dharma and life skills for self development on ethics and morality.
GEH2203
ชีวิตในสังคมพหุวัฒนธรรม

3(3-0-6)

 
Life in Multicultural Society
 
  •                    ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในการดำเนินชีวิต มีความรู้ ความเข้าใจ และมีเจตคติที่ดีต่อการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นในสังคมพหุวัฒนธรรม
                   Cultural diversity in way of living, knowledge, awareness and good attitudes towards living with others in multicultural society.

  GEH2204
ความเป็นพลเมือง

3(3-0-6)

 
Civil Education
 
  •                    ความหมายและความสำคัญ บทบาทหน้าที่ พันธะทางสังคม จิตสำนึกทางคุณธรรม จริยธรรมและการพัฒนาจิตสาธารณะของพลเมือง เพื่อการเป็นพลเมืองที่ดีตามหลักประชาธิปไตย
                   The definition and the essence of role and responsibility in society, moral and ethical consciousness, and the development of people’s public mind for good citizens.
GEH2205
ทักษะชีวิตเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์   

3(3-0-6)

 
Life Skills for The Absolute Human
 
  •                   การเรียนรู้ และการพัฒนาทักษะที่สำคัญของการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ ในศตวรรษที่ 21 เพื่อส่งเสริมการเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
                  Learning and developing life skills essential for quality living in the 21st century and for the facilitation of being absolute human
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GES1101
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้

3(3-0-6)

 
Information Technology for Communication and Learning
 
                  หลักการ ความสำคัญระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสารนิเทศ ในการสืบค้นการสร้างสารนิเทศ การใช้ข้อมูลสารสนเทศ ตลอดจนการแสวงหาความรู้จากสื่อต่างๆ และฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาการสื่อสารและการเรียนรู้บนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
                  Principles and importance of IT system and information system for retrieval; Setting information; Information usage and searching from various forms of resources,including electronic databases for communication development and on-line study.
GES1102
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต

3(3-0-6)

 
Science and Technology for Quality of Life
 
                  บทบาทการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พลังงาน การสื่อสารและโทรคมนาคม การส่งเสริมและดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิต ความปลอดภัยในการใช้ยาและสารเคมีในชีวิตทั้งทางด้านกายภาพและชีวภาพที่มีต่อคุณภาพชีวิต
                  Role and development of science and technology, ENPrgy, communication and telecommunication; Physical and mental health care and promotion; Safety on drugs  and chemicals application in daily life physically and biologically.
GES2201
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

3(3-0-6)

 
Science and Technology for Environment
 
                  ความสำคัญและผลกระทบของการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศ ทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ ปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม แนวทางการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
                  Importance and effects of science and technology development towards environment, ecosystem and natural resources; Biodiversity and conservation; Environmental pollution; Natural resources and eco environments management.


รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GES2202
การคิดและการตัดสินใจ

3(3-0-6)

 
Thinking and Decision Making

 

หลักการ และกระบวนการคิดของมนุษย์ การคิดขั้นวิเคราะห์ สังเคราะห์และประเมินค่า การให้เหตุผลอย่างสมเหตุสมผลในการตัดสินใจ การใช้ข้อมูลและเหตุผลในกระบวนการแก้ปัญหา มีการบูรณาการเครื่องมือคุณภาพร่วมกับการคิดส าหรับการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน
Principles and process of human thoughts; Analytical, synthetic and evaluative thinking; Rational for decision making; Application of data and reason for problem solving process; Integration of qualitative tools for decision making in daily life.
GES2203
ความรู้เท่าทันสารสนเทศ

3(3-0-6)

 
Information Literacy

 

                   ความสำคัญของข้อมูลสารสนเทศ การเข้าถึงแหล่งสารสนเทศได้เร็วและมีประสิทธิภาพ ประเมินสารสนเทศได้อย่างมีวิจารณญาณ ใช้และจัดการสารสนเทศได้ตรงและสร้างสรรค์ ประยุกต์ความเข้าใจเชิงจริยธรรม และเชิงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้สารสนเทศ
Importance of information data; Efficient access to information sources;Considerate information assessment; Creative information usage and management; Ethical and legal application on information access and usage.
GES2204
คณิตศาสตร์เพื่อชีวิต      

3(3-0-6)

 
Mathematics for Life

 

                  หลักการและวิธีทางคณิตศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน นิติกรรมสัญญาและตราสารหนี้ต่างๆด้วยเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปอย่างง่าย
                  Mathematical principles and approach related to daily life, making legalcontract and bond via electronic devices or basic instant program.
         


GES2205
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต       

3(3-0-6)

 
Recreation for Quality of Life

 

                   แนวคิด ทฤษฎีและความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย ซึ่งส่งอิทธิพลต่อเจตคติและพฤติกรรมนันทนาการ การออกแบบกิจกรรมนันทนาการอย่างเป็นระบบและการน าเอากิจกรรมนันทนาการไปใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับบุคคล กลุ่มและชุมชน
                   Concepts, theories and relationship among related factors affecting
recreational attitudes and behaviors; Systemized recreational program design; Application of recreational activities for developing quality of life at individual level, group level and community level.
 
 
รหัสวิชา

ชื่อและคำอธิบายวิชา

น(บ-ป-อ)                    

GES2206
ชีวิตและสุขภาพ           

                       3(3-0-6)

 
Life and Health

 

                  การดูแลชีวิตและสุขภาพ ในมิติการป้องกัน การส่งเสริม การรักษา และการฟื้นฟูเกี่ยวกับชีวิต เพศ วัย โภชนาการ ตลอดจนนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
Health care in the dimension of prevention, promotion of health, treatment, and rehabilitation in terms of life, genders, ages, nutrition, including the application of health science in daily life.