หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตร ๕ ปี สาขาวิชาภาษาอังกฤษ


Z

ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

                                  ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

GEL1101การใช้ภาษาไทยThai Usage

3(3-0-6)

GES1101เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและการเรียนรู้Information Technology for Communication and   Learning

3(3-0-6)

EDP1103จิตวิทยาสำหรับครู                                                      Psychology for Teachers

3(2-2-5)

ENP1401ENP1402        ENP1403              ENP1404           ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางสังคม    English for Social Communicationเทคนิคการอ่านภาษาอังกฤษEnglish Reading Techniqueภาษาศาสตร์เบื้องต้นสำหรับครูภาษาอังกฤษIntroduction to Linguistics for Teaching Englishวรรณกรรมเบื้องต้นIntroduction to Literature

รวม 21 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
                                  ชื่อวิชา
น(บ-ป-อ)
GEL1102
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการสืบค้น
English for Communication and Information Retrieval

3(3-0-6)

GES1102
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับคุณภาพชีวิต
Science and Technology for Quality of Life

3(3-0-6)

EDP1101
ปรัชญาการศึกษา
Philosophy of Education

3(2-2-5)

EDP1102
ภาษาและวัฒนธรรม
Languages and Cultures

3(2-2-5)

ENP1405
ENP1406
ENP1407        
การเขียนอนุเฉท
Paragraph  Writing
เสียงและระบบเสียงสำหรับครูภาษาอังกฤษ
Phonetics and Phonology for English Teachers
เรื่องสั้น
Short Stories  
รวม 21 หน่วยกิต

3(2-2-5)

3(2-2-5)

3(2-2-5)


ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1

  รหัสวิชา
GEH1101
                                      ชื่อวิชา
สุนทรียภาพกับชีวิต
Aesthetic Appreciation
น(บ-ป-อ)

3(3-0-6)

GEL1103
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและทักษะการเรียน
English for Communication and Study Skills

3(3-0-6)

EDP2102
การพัฒนาหลักสูตร
Curriculum Development

3(2-2-5)

EDP2103
การประกันคุณภาพการศึกษา
Quality Assurance in Education

3(2-2-5)

ENP2408          
ENP2409        
ENP2410
การอ่านเชิงวิเคราะห์
Critical Reading
ระบบคำและระบบประโยคสำหรับครูภาษาอังกฤษ
Morphology and Syntax for English Teachers
วรรณกรรมอเมริกัน
American Literature
รวม 21 หน่วยกิต
  3(2-2-5)
  3(2-2-5)
  3(2-2-5)


ชั้นปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2

  รหัสวิชา
GEH1102
                                      ชื่อวิชา
สังคมไทยในบริบทโลก
 Thai Society in Global Context
น(บ-ป-อ)

3(3-0-6)

GES2205
นันทนาการเพื่อคุณภาพชีวิต
 Recreation for Quality of Life

3(3-0-6)

EDP2101
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณสำหรับครู
Morals and Ethics for Professional Teachers

3(2-2-5)

ENP2411
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม
English for Intercultural Communication

3(2-2-5)

ENP2412        
ENP2413      
XXXXX
วรรณกรรมอังกฤษ        
English Literature
การแปลพื้นฐาน
Basic Translation
 (วิชาเลือกเสรี 1)
รวม 21 หน่วยกิต         
  3(2-2-5)
  3(2-2-5)
  3(X-X-X)


ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

GEH2201
การพัฒนาตน
Self Development

3(3-0-6)

GEL2203
ภาษากลุ่มประชาคมอาเซียน
ASEAN Language                                    

3(3-0-6)

EDP3102
นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
Innovation and Information Technology in Education

3(2-2-5)

ENP3201
 • การวัดและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ          
Measurement and Evaluation of Foreign Language Learning

2(1-2-3)

ENP3413    
 • ภาษาอังกฤษเชิงโต้แย้งและจูงใจ        
 • Argumantative and Pursuasive English                                                     
 3(2-2-5)
ENP3419
 • การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ          
 • Academic English Writing
 3(2-2-5)

รวม 17 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 3 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 น(บ-ป-อ)


EDP3101
การจัดการเรียนรู้และการจัดการชั้นเรียน
Learning management and classroom management

3(2-2-5)


EDP3103
การวัดและประเมินผลการศึกษา
Educational Measurement and Evaluation

3(2-2-5)

ENP3204
การออกแบบและผลิตสื่อการศึกษากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Educational Media Design and Production for Teaching and Learning Foreign Languages

2(1-2-3)

รหัสวิชา

ชื่อวิชา

 น(บ-ป-อ)
ENP3417
การสอนโดยใช้โครงงานภาษาอังกฤษ
Project-Based English Teaching

3(2-2-5)

ENP3418
การสร้างแบบทดสอบภาษาอังกฤษ
English Language Test Construction

3(2-2-5)

รวม 17 หน่วยกิต


ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1

EDP4102
ความเป็นครูวิชาชีพ
Being Professional Teachers
3(2-2-5)
EDP4301
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 1
Practicum 1
1(0-60-0)
ENP4201
การวิจัยการสอนภาษาอังกฤษในชั้นเรียน            
Classroom Research in Teaching English
2(1-2-3)
ENP4504          
ENP4422

ENP4501

xxxx
 • การสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์เฉพาะ
 • English for Specific Purposes
 • เทคนิคการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครู
 • English Teaching Techniques for Teachers
 • แนวคิดและวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
 • Approaches and Methods in Teaching as a Foreign Language
 • (วิชาเลือกเสรี 2)
 •                                      รวม 18 หน่วยกิต
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)
3(2-2-5)ชั้นปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
                         ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)


EDP4101
การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
Research for Learning Development
3(2-2-5)
EDP4302
การฝึกปฏิบัติวิชาชีพครูระหว่างเรียน 2
Practicum 2
1(0-60-0)
ENP4423
ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนองานวิชาการ
English for Academic Presentation
3(2-2-5)
ENP4424
การสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ
Integrating English Instruction
3(2-2-5)
EDP4201
ลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
Scouts, Junior Red Cross, and Learning Development Activities
3(2-2-5)

 

รวม 13 หน่วยกิต

 ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1

รหัสวิชา
                        ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

EDP5301
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 1    
Internship 1    

    รวม 6 หน่วยกิต

                     

6(0-360-0)

     


ชั้นปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2

รหัสวิชา
                        ชื่อวิชา

น(บ-ป-อ)

EDP5302
การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 2    
Internship 2                        

รวม 6 หน่วยกิต


                       

6(0-360-0)