โครงสร้างหลักสูตร


โครงสร้างหลักสูตร

        1)   หมวดวิชาศึกษาทั่วไป                                         ไม่น้อยกว่า       30    หน่วยกิต                 

              1.1 กลุ่มวิชาภาษา                                           ไม่น้อยกว่า       12     หน่วยกิต

              1.2 กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                 ไม่น้อยกว่า        9      หน่วยกิต

              1.3 กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     ไม่น้อยกว่า         9     หน่วยกิต

        2)  หมวดวิชาเฉพาะ                                              ไม่น้อยกว่า     129    หน่วยกิต

               2.1 วิชาชีพครู                                             ไม่น้อยกว่า       50    หน่วยกิต

                              2.1.1 วิชาชีพครูบังคับ                       ไม่น้อยกว่า       33    หน่วยกิต

                              2.1.2 วิชาชีพครูเลือก                        ไม่น้อยกว่า        3     หน่วยกิต

                              2.1.3 วิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู    ไม่น้อยกว่า        14    หน่วยกิต 

               2.2 วิชาเอก                                                ไม่น้อยกว่า       79    หน่วยกิต 

                              2.2.1 วิชาภาษาอังกฤษ                      ไม่น้อยกว่า       69    หน่วยกิต 

                              2.2.2 วิชาการสอนภาษาอังกฤษ             ไม่น้อยกว่า         6    หน่วยกิต 

                              2.2.3 วิชาเลือก                               ไม่น้อยกว่า         4    หน่วยกิต

          3)  หมวดวิชาเลือกเสรี             ไม่น้อยกว่า         6      หน่วยกิต