ศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียง


ข้อมูลศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงหรือเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศ / ต่างประเทศ

ชื่อ – สกุล

รุ่นที่จบ

(ปีการศึกษา)

สถานที่ทำงาน

ศาสตร์ที่เป็นที่ยอมรับ/ชื่อเสียง

ในประเทศ
1. นายภรัณยู อินทกนก
2559
โรงเรียนโคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี สังกัด สพม. 4
หัวหน้างานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
2. นายปราโมทย์ พุ่มเกิด
2559
โรงเรียนเทพมงคลรังษี จังหวัดกาญจนบุรี สังกัด สพม.8
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วยและ หัวหน้างานสภานักเรียนโรงเรียนเทพมงคลรังษี
3. นางสาวกมลพร จิระริยากุล
2559
โรงเรียนวรราชาทินัดดามาตุวิทยา สังกัด สพม.4

4. นางสาวชนัญชิดา รัตนภักดี
2559
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี สังกัด สพม.4

5. นางสาวทิชากร กีรติวิทยากร
2559
โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม สังกัด สพม.1

6. นางสาวพิชญาดา สุตตะคาร
2559
โรงเรียนบ้านป่าแก่ อ.กงหรา จ.พัทลุง สังกัด สพป.พัทลุงเขต2

7. นางสาวเชาวลี ทองสุข
2559
โรงเรียนวัดพังยอม จ.นครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต1

8. นางสาวคคนางค์ คชรินทร์
2559
โรงเรียนเขาทะลุพิทยาคม สังกัด สพม.11

9. นางสาววนิดา ยอดนครจง
2559
โรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ สังกัด สพม.1

10. นายสิริพงษ์ สุขอ่อน
2559
บริษัท ที่เที่ยว จำกัด(สำนักงานใหญ่)
Sale Executive
11. นางสาวฐิติยา อุณฑพันธุ์
2559
โรงเรียนบ้านคลองแห้งวิทยา อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี สังกัด สพป.อุทัยธานีเขต2

12. นายอุดมพงษ์ รัตนก้านตรง
2559
โรงเรียนศรีมหาโพธิ สพม.7 ปราจีนบุรี

13. นาย หฤษฏ์ อยู่ปรางค์
2559
บริษัทสยามพารากอน รีเทล. สยามพารากอน
ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการและลูกค้าสัมพันธ์ต่างประเทศ
14. นางสาวสุชาวดี ศรีวงษ์ชัย
2559
โรงเรียนสตรีชัยภูมิ

15. นางสาวพรพิมล อินทรรักษา
2559
โรงเรียนบ้านบ่อกรูด อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช สังกัด สพป.นครศรีธรรมราชเขต4
ตำแหน่งครูผู้ช่วย
และหัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
16. นางสาวชนาพร นุ้ยเพียร
2559
โรงเรียนหนองแค สรกิจ พิทยา

17. นางสาวจินต์จุฑา อ้อยขาว
2559
โรงเรียนอนุบาลเมืองนครนายก สพป.นครนายก

18. นางสาวธัญธิตา เรืองศรี
2559
โรงเรียนอรัญประเทศ สังกัด สพม.7

19. นางสาวภัคจิรา กันบุญ
2559
โรงเรียนปัว จ.น่าน สพม.37

20. นางสาวนนทวรรณ เพ็ญวิจิตร
2559
โรงเรียนโฆสิตสโมสร สพป.กทม

21. นางสาวปิยะวรรณ บุญพิทักษ์
2559
โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ สพป.อำนาจเจริญ

22. นางสาวศิวาพร สุประพันธ์
2559
โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง สังกัด สพม18

23. นายสิทธิศักดิ์ เพ็ชรยิ้ม
2559
โรงเรียนนางัวราษฎร์รังสรรค์ จ.นครพนม สพม.22

24. นางสาวปรารถนา แดนพิมาย
2559
โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี  สังกัด สพม.1
หัวหน้าแผนงานและงบประมาณ ของ โครงการภาคภาษาอังกฤษ (EP)
25. นางสาวณิชาภัทร บุญยะผลานันท์
2559
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)2

26. นางสาวณหทัย ป้อมชูแก้ว
2559
โรงเรียนบ้านบางจาก อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ สังกัดสพป.สป.เขต1

27. นายธนานันท์ จันทะนา
2559
โรงเรียนบ้านดอนสำนัก จ.ประจวบคีรีขันธ์ สพป. 1

28. นางสาวชนกพร สติภาบุญโสดากร
2559
โรงเรียนสตรีสิริเกศ สพม.28 จ. ศรีสะเกษ

29. นางสาวโสวภา ทองบุตร
2559
โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง สพม.8 จ.ราชบุรี

30. นางสาวณัฐกานต์ แย้มชื่น

โรงเรียนพันธะวัฒนา กรุงเทพฯ

31. นางสาวทิพวรรณ พุ่มนิล

โรงเรียนวัดลำน้ำ จ.ราชบุรี

32. นายฐิติวัสส์ สายรัตน์

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จังหวัดชลบุรี

33. นางสาวยุวธิดา จุลพันธ์

โรงเรียนลาซาล บางนา กรุงเทพฯ

34. นางสาวเกศกนก สักคุณา

โรงเรียนเทศบาล3(ตลาดล่าง) สุราษฎร์ธานี

35. นางสาวจรูญลักษณ์ ทิพย์มณี

โรงเรียนสารสาสน์วิเทศธนบุรี กรุงเทพฯ

36. นางสาวนารีรัตน์ มาเอียด

โรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ ภูเก็ต


37. นิชกานต์ เอี่ยมสำราญ

โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา วัดใหญ่อินทาราม จ.ชลบุรี

ต่างประเทศ
38. นางสาวนุศราภรณ์ รูปไธสง

บริษัท Accenture, Sunway, Malaysia