เกี่ยวกับสาขา


คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (อังกฤษ: Faculty of Education , Suansunandha Rajabhat University) ถือกำเนิดมาจากโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2480 ต่อมาได้พัฒนาเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 นับเป็นคณะแรกของมหาวิทยาลัย

 • พ.ศ. 2480 เริ่มจัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูชื่อ โรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัย
 • พ.ศ. 2495 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) 1 ปี แผนกการงานสันทัด เช่น งานประดิษฐ์ , งานไม้ , งานพิมพ์ , งานไฟฟ้า , งานเสื้อผ้า
 • พ.ศ. 2496 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) 2 ปี แผนกการงานสันทัด โดยผู้ที่เข้ารับการศึกษาจะต้องเป็นผู้ที่จบหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) การงานสันทัดเท่านั้น
 • พ.ศ. 2498 เปิดสอนหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) และหลักสูตรประโยคครูมัธยม (ป.ม.) การงานสันทัด และเปิดสอนฝึกหัดครู หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) 2 ปี โดยผู้เข้ารับการศึกษาจะรับจากผู้สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเริ่มคิดคะแนนแบบหน่วยกิตแทนแบบร้อยละ
 • พ.ศ. 2500 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) รอบบ่ายเพิ่มขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหานักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่มีที่เรียนต่อ โดยกำหนดให้มีการรับนักเรียนฝึกหัดครูชายขึ้นเป็นครั้งแรก ในปีนี้เองเริ่มมีนักเรียนทั้งประเภทอยู่ประจำและประเภทเดินเรียนเนื่องจากไม่มีหอนอนเพียงพอ
 • พ.ศ. 2501 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยรับจากผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น) และในปีนี้กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติให้ยกฐานะโรงเรียนสวนสุนันทาวิทยาลัยเป็น วิทยาลัยครูสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2510 เปิดสอนฝึกหัดครูหลักสูตรประโยคครูประถม (ป.ป.) แบบเร่งรัด โดยรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หรือเทียบเท่ามาเรียนโดยใช้เวลา 1 ปี
 • พ.ศ. 2511 เปิดการสอนภาคนอกเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) โดยรับจากบุคคลซึ่งมีอาชีพแตกต่างกัน และในปีต่อมาได้ทำการเปิดสอนภาคนอกเวลาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.ต้น)
 • พ.ศ. 2517 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี โดยใช้หลักสูตรของวิทยาลัยวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2521 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 ปี ตามโครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป.)
 • พ.ศ. 2523 เปิดสอนระดับปริญญาตรี 4 ปี โดยรับนักเรียนที่สำเร็จชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้ารับการศึกษา
 • พ.ศ. 2525 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ.สูง) ภาคต่อเนื่องและภาคสมทบแทนภาคนอกเวลา
 • พ.ศ. 2527 มีพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู เป็นฉบับที่ 2 กำหนดให้วิทยาลัยครูเปิดทำการสอนได้รวม 3 สาขาวิชา และในปีนี้เองที่สาขาวิชาการศึกษาได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
 • พ.ศ. 2528 โครงการอบรมครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำการ (อ.ค.ป) ได้ถูกยกเลิกและเปลี่ยนเป็นโครงการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) สอนทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรีสาขาวิชาการศึกษา
 • พ.ศ. 2535 วิทยาลัยครูสวนสุนันทา ได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2538 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้วิทยาลัยครูเป็นสถาบันราชภัฏ คณะวิชาครุศาสตร์ได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะครุศาสตร์ ตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดของคณะเรียกว่าคณบดี และสามารถเปิดทำการสอนสาขาวิชาการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่าได้
 • พ.ศ. 2540 ภาควิชาพื้นฐานการศึกษาได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาโทโปรแกรมวิชาภาวะผู้นำ และในปีต่อมาได้พัฒนาเป็นหลักสูตรการจัดการคุณภาพ
 • พ.ศ. 2544 รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้จัดทำหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี)
 • พ.ศ. 2546 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานสภาสถาบันราชภัฏ ให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูประจำการสำหรับบุคลากรที่ไม่มีวุฒิทางการศึกษา และในปีนี้คณะครุศาสตร์ได้ดำเนินการพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์ และเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2547
 • พ.ศ. 2547 สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการปรับเปลี่ยนเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 • พ.ศ. 2547 เปิดรับเฉพาะนักศึกษาทุน 5 ปี เข้ามาศึกษาจำนวน 43 คน ประกอบด้วย ๓ สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาภาษาไทย รวมทั้งได้เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตการบริหารการศึกษา รุ่นที่ 1
 • พ.ศ. 2548 เปิดสอนหลักสูตรการผลิตครูการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) จำนวน 4 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ , สาขาวิชาภาษาไทย , สาขาวิชาภาษาอังกฤษ , สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
 • พ.ศ. 2549 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไปเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งสาขาวิชา และได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อการก่อสร้างอาคารคณะครุศาสตร์หลังใหม่เป็นจำนวนเงิน ๘๕ ล้านบาท และในปีการศึกษานี้มีนักศึกษาคณะครุศาสตร์ หลักสูตร 4 ปี รุ่นสุดท้ายที่จะสำเร็จการศึกษา แต่ยังคงมีการเปิดสอนตามหลักสูตร 4 ปี ในสาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา
 • พ.ศ. 2551 นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) รุ่นแรก สำเร็จการศึกษาและได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั่วประเทศ
 • พ.ศ. 2554 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา (5 ปี) และสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (4 ปี) 
 • พ.ศ. 2560 เปิดรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา (5 ปี)

ทีมา https://th.wikipedia.org/wiki/