หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > การประกวด Thailand Research Expo 2018
การประกวด Thailand Research Expo 2018

admin eng
2018-09-03 19:27:26

นักศึกษา คณะครุศาสตร์ได้รับรางวัลระดับเหรียญทองแดงสำหรับนวัตกรรมการศึกษาจำนวน 4 เหรียญในการประกวด Thailand Research Expo 2018 : มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ซึ่งจัดโดย วช. เมื่อวันที่ 9- 12 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเซ็นทารา ห้องบางกอกคอนแวนต์ชั่น เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 3 เหรียญทองแดง

1. ผลงาน สื่อการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ TEN-O เพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ในรูปแบบเกมบัตรคำศัพท์ผสมผสานกับเทคโนโลยี Augmented Reality (AR) โดย นางสาวณัฐญากานต์ สามารถ

2. ผลงาน สื่อการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้ Fun English with Dolly Kate of Thailand ในแบบบูรณาการเรื่องวัฒนธรรมการแต่งกายสมัยอยุธยา โดย นายวิสุทธิชา ไชยลังกา

3. ผลงาน สื่อการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิตและพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษสำหรัผู้เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายผ่านเกมกระดาน Teenagerous ตอน “Let’s Build the Way of Your Life”โดย นายสหรัฐ ลักษณะสุต (Saharat Laksanasut)

โดยมี อ.ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนวัตกรรมทั้ง 3 ชิ้น