หน้าหลัก > กิจกรรม > การรับรองหลักสูตร > สาขาภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินหลักสูตรโดยคุรุสภา
สาขาภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินหลักสูตรโดยคุรุสภา

admin eng
21 มี.ค. 61 - 30 เม.ย. 68
Faculty of Education

สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการประเมินจากคุรุสภาเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าสาขาวิชา อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาเข้าร่วม ในการนี้ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 1-4 ได้เข้าร่วมในการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลเพิ่มเติม และนำเสนอผลงานจากการเรียนและโครงการภายนอกต่อคณะกรรมการ