หน้าหลัก > กิจกรรม > การรับรองหลักสูตร

สาขาภาษาอังกฤษพร้อมสำหรับการเข้ารับการประเมินหลักสูตรโดยคุรุสภา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษได้รับการประเมินจากคุรุสภาเมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2560 โดยมีผู้บริหาร หัวหน้าสาขา ...
21 มี.ค. 61 - 30 เม.ย. 68
Faculty of Education
กิจกรรมย้อนหลัง