อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ


"I am self-directed English instructor with experience in primary schools, high schools and higher education both in Thailand and the UK. My research interest is in bilingual and multilingual teacher education and how bilingual and multilingual competency is developed in majority language 


QUALIFICATIONS

 • Education Doctor in TESOL (Teaching English to the Speakers of Other Languages) | University of Exeter (UK) | 2010 - 2016

    Dissertation: The Education of Bilingual Teachers: Preparation of Thai Pre-service Teachers of English to Teach in Thai-English Bilingual Schools


 • Master of Arts in TEFL (Teaching English as a Foreign Language) | Thammasat University (Bangkok, Thailand) | 2003 - 2005

    Independent Study: “A Survey Study of the Motivation and De-motivation in Studying English of Employees at Sumisho Leasing (Thailand) Co., Ltd., 2005”


 • Graduate Diploma in Translation (English and Thai) | Thammasat University (Bangkok, Thailand) | 2001 - 2002

    Individual Translation Project: “Eyes Wide Shut” (A screenplay by Stanley Kubrick & Frederic Raphael)


 • Bachelor of Arts (French and English) | Khon Kaen University (Khon Kaen, Thailand) | 1994 - 1998


 • TEACHING EXPERIENCE
  Head of English Department | Faculty of Education, Suan Sunandha Rajabhat University (Bangkok, Thailand) | 2008 – 2010 and 2016 - Present
       I am currently teaching the follow courses:
            •English Reading Techniques
            •English  Language Teaching for ASEAN Community
            •English of Intercultural Communication
            •English for Academic Communicative Purposes

 • Bilingual Support Worker | Learning and Development Partnership, Ethnic Minority Achievement Department (Devon, Exeter, UK) | 2011 - 2014 Teaching and supporting Thai primary and secondary students in Devon, UK.

 • Teaching Assistant | Devon Grapevine (Devon, Exeter, UK) | 2012 - 2014 Supporting native-English speaking teachers in ESOL (English as a second language) classes


RESEARCH GRANTS
2017  Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)
        •The study of English Language Teaching and Learning in Thailand and Other ASEAN. This research funding was granted in October 2017 by the Institute of Research and Development, SSRU and expected to be submitted in July 2018.

2016  Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)
        •Content-based instruction (CBI) in Serving Internship: the CBI in Serving an Internship: Perspectives from Thai Pre-Service Teachers Majoring in English. Paper was presented at Taylor’s 10th Teaching and Learning Conference 2017, Kuala Lumpur, Malaysia (September 30 – October 1st, 2017). The paper is being given full consideration for publication in SEARCH Journal


 • PUBLICATIONS
  2018     Phongploenpis, S. (2018). English Melody. Bangkok: Suan Sunandha Rajabhat University Publication.

 • 2017     Phongploenpis, S.  (2017, October). The Nature and Use of Research-based Learning for  Enhancing Pre-service Teachers’ Research Skills. Paper presented at the ICBTS The International Academic Multidisciplinary Research Conference, Berlin, Germany. Retrieved from  http://www.ijbts-journal.com/images/column_1511026987/ Tract%201_6.pdf
            Phongploenpis, S. (2017, September). Content-based instruction (CBI) in Serving Internship: the CBI in Serving an Internship: Perspectives from Thai Pre-Service Teachers Majoring in English. Paper presented at Taylor’s 10th Teaching and Learning Conference 2017, Kuala Lumpur, Malaysia
  (The paper is being given full consideration for publication in SEARCH Journal)

  2013     Phongploenpis, S. (2013, March). Narrative Approach to Explore Mentees' Perceptions. Paper presented at the FLLT Conference, Bangkok, Thailand. Retrieved from http://litu.tu.ac.th/FLLT2013/www.fllt2013.org/private_folder/Proceeding/412.pdf
            Chan, G and Phongploenpis, S. (2013). Chinese Minorities and its contribution to diversity in Exeter. Retrieved from http://www.tellingourstories exeter.org.uk/ uploads/Documents/Stories%20 to%20Publish/Gordon%20and%20Sasi% 20Report%20FINAL-proofed_rev2.pdf


 • SPEAKERS
  2018    วิทยากรพี่เลี้ยง (Facilitator) โครงการสัมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา (Mini_UKM) ครั้งที่ 18 ระหว่างวันที่ 4-5 เมษายน พ.ศ. 2561