Home > News > Kaew Chao Jom News > นายสหรัฐ ลักษณะสุตได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน
นายสหรัฐ ลักษณะสุตได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน

admin eng
2019-06-14 23:26:21

นายสหรัฐ ลักษณะสุตได้รับทุนสนับสนุนจากคณะครุศาสตร์เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ ประเทศไต้หวัน 

ตามที่วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยแห่งชาติผิงตง (College of Education, National Pingtung University: NPTU) ประเทศไต้หวัน ประกาศรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน NPTU Educational Imagination Camp ประจำปี 2562 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2562 โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมของประเทศไต้หวัน นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ จะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ทั้งกิจกรรมภายในและนอกสถานที่ ตามตารางกิจกรรม

ในการนี้ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้พิจารณาสนับสนุนทุนให้กับนักศึกษาในการเดินทางเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าว ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน, ที่พัก, อาหาร, และตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ โดยนายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาอังกฤษ ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนดังกล่าวและได้รับทุนสนับสนุนเต็มจำนวนจากคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นายสหรัฐ ลักษณะสุต ขอขอบพระคุณคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามา ณ โอกาสนี้