หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561
นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561

admin eng
2019-07-13 21:06:39

 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561


วันนี้ (12 กรกฎาคม 2562) ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องรายชื่อนักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 โดยอาศัยอำนาจตามความในข้อ 6 ข้อ 9 ข้อ 10 และข้อ 15 แห่งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยรางวัลพระราชทานแก่นักเรียน นักศึกษา และสถานศึกษา พ.ศ.2555 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2556


นายสหรัฐ ลักษณะสุต สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ.2562