หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม > ALLRIGHTS HRDD Application นวัตกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Saharat Laksanasut สหรัฐ ลักษณะสุต) (ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน)
ALLRIGHTS HRDD Application นวัตกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Saharat Laksanasut สหรัฐ ลักษณะสุต) (ตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน)

admin eng
2019-07-19 17:46:37

สุดยอด! นวัตกรรมฝีมือเยาวชนไทย "ALLRIGHTS HRDD Application"

ทำความรู้จักกับ ALLRIGHTS HRDD Application

...............ALLRIGHTS HRDD Application คือ นวัตกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้านที่คิดค้นและสร้างสรรค์โดย นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นนวัตกรรมที่คว้า รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประเทศ ารประกวดสร้างสรรค์นวัตกรรมขับเคลื่อนประเด็นสิทธิมนุษยชนกับภาคธุรกิจโดยกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และได้รับเชิญให้นำเสนอนวัตกรรมในเวทีการประชุม Business and Human Rights Forum ณ สำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งองค์การสหประชาชาติ (UNOHCHR) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์) วิดิทัศน์นำเสนอผลงานนวัตกรรมการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (ALLRIGHTS HRDD Application) ภาคภาษาอังกฤษ


การตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (HRDD) คืออะไร? 

...............หลักการตรวจสอบและประเมินผลกระทบด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Due Diligence-HRDD) ได้รับการระบุไว้ในหลักการชี้แนะว่าด้วยธุรกิจและสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (UN Guiding Principles on Business and Human Rights) หลักการชี้แนะเป็นกรอบสำหรับรัฐ เพื่อควบคุมให้ภาคเอกชนเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยการจัดทำ ‘พิมพ์เขียว’ สำหรับบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นมาตรฐานสากลในการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน และเสนอแนวทางในการจัดการความเสี่ยงในการละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยได้รับการสนับสนุนจากภาคธุรกิจ และประชาสังคมเช่นเดียวกับจากรัฐต่างๆ โดยมีหลักการวางอยู่บนหลัก 3 ประการ คือ 1) การคุ้มครองสิทธิมนุษยชน (Protect) คือ รัฐมีหน้าที่ในการคุ้มครองไม่ให้มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจากองค์กรของรัฐหรือบุคคลที่สาม ซึ่งหมายรวมถึงองค์กรภาคธุรกิจต่างๆด้วย 2) การเคารพสิทธิมนุษยชน (Respect) องค์กรและบุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคธุรกิจมีหน้าที่ในการเคารพสิทธิมนุษยชน 3) การเยียวยา (Remedy) เมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้น รัฐจะต้องจัดให้มีการเยียวยาที่เหมาะสม รวมทั้งยังเรียกร้องให้องค์กรภาคธุรกิจควรจัดให้มีช่องทางในการร้องเรียน และเยียวยาเมื่อมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนเกิดขึ้นด้วยไม่ว่าโดยกิจการนั้นเอง หรือการรวมกลุ่มองค์กรภาคธุรกิจที่เกี่ยวข้องซึ่งได้รวมกันเป็นสมาคมธุรกิจ จุดเริ่มต้นของนวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application 


  1. ขาดความเข้าใจ เกี่ยวกับ HRDD
  2. แก้ปัญหาที่ปลายเหตุ
  3. HRDD คือภาระที่เพิ่มขึ้น
  4. ขาดเครื่องมือและแรงจูงใจ

การแก้ปัญหาด้วยนวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application 

หน้าตาของนวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application ฝีมือเยาวชนไทย
WOW Factors ของนวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application 

เปรียบเทียบจำนวนขั้นตอนการทำ HRDD ก่อนและหลังใช้นวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application

ขั้นตอนการทำ HRDD ก่อนใช้นวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application
ขั้นตอนการทำ HRDD หลังช้นวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application

แผนการพัฒนานวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application 

เทปบันทึกการนำเสนอนวัตกรรม ALLRIGHTS HRDD Application