หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวแก้วเจ้าจอม
ข่าวแก้วเจ้าจอม

นายสหรัฐ ลักษณะสุต รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ ประกอบกับความมุ่งมั่น ...
2019-01-20 23:18:54
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้าพบคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นายสหรัฐ ลักษณะสุต มีโอกาสข้าพบและรับประมานอาหารค่ำร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ ...
2019-04-06 22:59:34
นายสหรัฐ ลักษณะสุตเป็นผู้บรรยายร่วม ในหัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อน UNGPs
นายสหรัฐ ลักษณะสุตเป็นผู้บรรยายร่วม (Co-Speaker) ในหัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อน UNGPs (Roles ...
2019-01-20 22:57:22
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เป็นผู้แทนเยาวชนไทยในองค์ประกอบผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เป็นผู้แทนเยาวชนไทยในองค์ประกอบผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชา ...
2019-01-20 22:54:15
Academicsera 28th International Conference
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข ...
2018-09-03 19:02:05
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ YSEALI Spring Academic Fellowship 2018
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครเ ...
2019-01-21 21:27:40
นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์ ...
2018-09-03 18:19:59
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ผู้แทน University Scholars Leadership Symposium ประจำปี 2560
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ผู้แทน University Scholars Leadership Symposium ประจำปี 2560วันที่ 1 สิงหาคม 2560 ...
2019-01-20 23:00:02
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ผู้แทน ASEAN Student Forum ประจำปี 2560
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ผู้แทน ASEAN Student Forum ประจำปี 2560วันที่ 25 กันยายน 2560 นายสหรัฐ ลักษณะสุต ...
2019-04-06 23:02:18
ข่าวปัจจุบัน