หน้าหลัก > ข่าว
ข่าว

นายสหรัฐ ลักษณะสุต รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ต่อมหาวิทยาลัย
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี มีระเบียบวินัย และมีความรับผิดชอบ ประกอบกับความมุ่งมั่น ...
2019-01-20 23:18:54
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เข้าพบคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
นายสหรัฐ ลักษณะสุต มีโอกาสข้าพบและรับประมานอาหารค่ำร่วมกับคณะผู้แทนถาวรไทย ประจำองค์การสหประชาชาติ ณ ...
2019-04-06 22:59:34
นายสหรัฐ ลักษณะสุตเป็นผู้บรรยายร่วม ในหัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อน UNGPs
นายสหรัฐ ลักษณะสุตเป็นผู้บรรยายร่วม (Co-Speaker) ในหัวข้อ บทบาทของเยาวชนในการขับเคลื่อน UNGPs (Roles ...
2019-01-20 22:57:22
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เป็นผู้แทนเยาวชนไทยในองค์ประกอบผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ
นายสหรัฐ ลักษณะสุต เป็นผู้แทนเยาวชนไทยในองค์ประกอบผู้แทนไทย กล่าวถ้อยแถลงต่อที่ประชุมสมัชชาสหประชาชา ...
2019-01-20 22:54:15
Academicsera 28th International Conference
วันที่ 26 สิงหาคม 2561 - อาจารย์ ดร. ศศิพร พงศ์เพลินพิศ นำนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ เข ...
2018-09-03 19:02:05
โครงการเตรียมความพร้อมด้านความรู้และด้านทักษะภาษาอังกฤษก่อนเข้าศึกษา
วันที่ 20 สิงหาคม 2561 อาจารย์ ดร.ศศิพร พงศ์เพลินพิศ หัวหน้าสาขาวิชา ภาษาอังกฤษ พร้อมด้วย อาจารย์ ธี ...
2018-09-03 18:57:56
รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (สอบสัม ...
2018-09-03 19:16:50
นายสหรัฐ ลักษณะสุต ผู้สมัครเข้าร่วม โครงการ YSEALI Spring Academic Fellowship 2018
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายสหรัฐ ลักษณะสุต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ ผู้สมัครเ ...
2019-01-21 21:27:40
นักศึกษาเข้าร่วมการประชุมระดับนานาชาติ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทย-อินโดนีเซีย
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้อาจารย์ ...
2018-09-03 18:19:59
ข่าวปัจจุบัน