หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

admin eng
2018-09-03 19:16:50

รายชื่อบัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้มีสิทธิ์สอบ ภาค ค (สอบสัมภาษณ์) เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย ปี 2561
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาจังหวัดที่สอบหมายเหตุ
1นางสาวนุชนาฏสายจันทร์56131110001นครราชสีมา
2นางสาวภูริดากาญจนกีรณา56131110002กรุงเทพมหานคร
3นางสาวกนกอรกล้าหาญ56131110004สุพรรณบุรี
4นางสาวศิรินภาศิริยม56131110007กรุงเทพมหานคร
5นางสาวสุวนันท์วาสพนม56131110008กรุงเทพมหานคร
6นายกฤตภาสแก้วสุวรรณ56131110009ระยองผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
7นางสาวชนิภาสุวรรณพัฒน์56131110015ตรังผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
8นายชินวัฒน์ตันสุวัฒน์56131110017นนทบุรี
9นางสาวนันทินีมุลทุลี56131110018สุรินทร์
10นางสาวศศิธรจุ่นหัวโทน56131110020ชลบุรี
11นายบุรินทร์วรรณจรุง56131110023ภูเก็ต
12นางสาวพรชนิตว์ปุญจุบัน56131110024ชุมพร
13นายธนภณโชติกาญจนเรือง56131110025นนทบุรี
14นายพงศธรพุ่มทับทิม56131110029ตราด
15นางสาวอรวรรณไชยพิพัฒนขจร56131110033ชลบุรี
16นายวีรวัฒน์ลงผิว56131110034พระนครศรีอยุธยา
17นางสาวจุฑามาศจันทร์จักร์56131110035สุรินทร์ผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
18นายธีระศักดิ์ติงสะ56131110039นนทบุรีผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
19นางสาวพิมพ์ชนกทรัพย์สิน56131110040สุพรรณบุรี
20นายธนกรอังคประสาทชัย56131110042ระยอง
21นางสาววริศราวงษ์ศรีแก้ว56131110043กรุงเทพมหานคร
22นางสาวดารารัตน์พัดฉวี56131110045สมุทรปราการ
23นางสาวจีราวดีทอนสูงเนิน56131110046กรุงเทพมหานคร
24นางสาวศิรินทร์มาศแสงเพชร56131110048ชลบุรี
25นางสาวอรษาเกิดสันติ์56131110049กรุงเทพมหานคร
26นางสาวนัฐลิตาวงศ์ปัตน์ษา56131110052จันทบุรีผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
27นายธวัชชัยศรีหาบุตร56131110057ราชบุรี
28นายเฉลิมประพันธ์พัฒน์56131110060นนทบุรี
29นางสาวศุภนิดาเมื่อยสุข56131110064นนทบุรี
30นางสาววิมลมาศพิทักษ์บูรพา56131110068ชุมพร
31นางสาวนันชลีโพธิ์สุวรรณ56131110061สมุทรปราการ
32นายจินต์ตรัยพรตด้วง*56131110069กรุงเทพมหานคร
33นางสาวปรวีร์มาประจวบ56131110071นนทบุรี
34นางสาวสาวิตรีสุวรรณปักษ์56131110074นครราชสีมา
35นางสาวสุภาภรณ์แก่นรอด56131110076ลพบุรี
36นายวราห์สาครธนมงคล56131110077กรุงเทพมหานคร
37นางสาวสินีณัฏฐ์ฝักเครือ56131110080จันทบุรีผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
38นางสาววาสนาไหมละเอียด56131110082นครศรีธรรมราช
39นายณรงค์ศักดิ์นิลทสุกข์56131110083กรุงเทพมหานคร
40นางสาวณัฐธิดาพฤกษพนม56131110084นครศรีธรรมราชผ่านครูคืนถิ่น/สพฐ.
41นางสาวพิชญาพรหมอยู่56131110085ชลบุรี
42นายทวีศักดิ์หอมทอง57131110078ปทุมธานี


ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาจังหวัดที่สอบหมายเหตุ
1นางสาวอภิรดี ตุ่มศิริ56131110003นครนายก
2นางสาวเพียงอัมพรปิ่นทอง56131110022สุพรรณบุรี
3นางสาวมนันยาพิไสยสามนต์เขต56131110048ลพบุรี
4นางสาวศิรินทร์มาศแสงเพชร56131110048ชลบุรี
5นางสาวจิรภัทร์วงศ์น้อย56131110036นครศรีธรรมราช
5นางสาวปอแก้วบุญสุนีย์57131110077ระยอง


ผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในโครงการความร่วมมือผลิตครูกรณีพิเศษ (สังกัด กทม.)
ลำดับชื่อ-สกุลรหัสนักศึกษาจังหวัดที่สอบหมายเหตุ
1นางสาวณิชากานต์สังข์ศรี56131110021กรุงเทพมหานคร
2นางสาวทัศกมลจันทร์สุข56131110032กรุงเทพมหานคร
3นางสาวศิริพรวิรัตน์จันทร์56131110065กรุงเทพมหานคร


สรุปผล
มีสิทธิสอบ ภาค ค               42 คน
ผู้ผ่านการคัดเลือกในโครงการครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น   5 คน

ผู้ได้รับบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วยในโครงการความร่วมมือผลิตครูกรณีพิเศษ 3 คน

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561ณรงค์ศักดิ์ นิลทสุกข์ (ผู้รายงาน)